กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 51   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1326   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 30   การแต่งตั้ง "คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/29   การแต่งตั้ง "คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 401   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงวันตรุษจีน 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 379   สำรวจความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2575)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 48   ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 47   รณรงค์ให้นัีกเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1229   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 49   การขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 372   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 50   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 9     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 351   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชหรือกระจกสำหรับ อปท. ครั้งที่ 2"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 353   ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสค.05 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 352   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพร่องทางการเรียนรู้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 44   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ไตรมาสที่ 2 "หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 45   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 46   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 344   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 342   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 340   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Perfromance Agreement)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 336   มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 43   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 343   สำรวจความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 41   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 322   การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 321   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 323   ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ...... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1085   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 42   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาค 5     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 308   ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 307   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 38   การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 37   ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 280   แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 299   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน นายอำเภอเมืองน่าน นายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว นายอำเภอทุ่งช้าง นายอำเภอบ้านหลวง และนายอำเภอนาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 16   แบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานการตรวจราชการและนิเทศการปฏิบัติงานของ สถจ./สถอ./อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 284   การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 35   ตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ผ่านระบบ IFNO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 279   ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 32   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 882   การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 236   รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเซียและแปซิฟิก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อปท. ดำเนินงานบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 29   จัดส่งสารเนื่องในโอกาศวันครู (16 มกราคม 2565) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 238   แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 28   กฏหระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 221   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 31   การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน อบต.ผาสิงห์ อบต.บ่อ และ อบต.เรือง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 30   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Web application ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถฯะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 24   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ. และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 23   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 22   ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรรมการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 25   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 26   แจ้ง อปท. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8 ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 206   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 181   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล      กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 180   เชิญประชุมเพื่อเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 666   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 196   การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 174   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 175   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดื่มสุรากับโรคโควิด - 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่ และประชาสัมพัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอบแบบสำรวจการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 19   ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 165   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ศพด. ในสังกัด อปท. (เพิ่มเติม) (แจ้ง อำเภอตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   เชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนายการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 144   สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.   
doc220220114094632.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 133   กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฏหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสื่ออื่นๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/468   การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ถึง นายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 128   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 127   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 126   กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 129   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 130   เชิญประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 117   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 94   ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 95   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 12   แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ 01   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง"วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 71   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/244   หารือกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แจ้งย้ายออกนอกพื้นที่ (ถึงนายอำเภอเชียงกลาง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-01-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615