กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 413   การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว412   แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1612   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 404   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 46   สำรวจอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) ที่ปฏิบัติงานในระบบ EMS (รายเก่า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว44   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 394   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 393   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1388   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสวก (อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 367   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว370   ปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 43   แจ้งประกาศเลื่อนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 41   แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/1319   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/1294   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว290   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220210121072733.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 344   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1279   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และ การกำหนดวันหยุดทำการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว38   การจัดทำรายงานติดตามสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64   
doc220210121043903.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)   
doc220210121021920.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป   นน 0023.3/ว 325   ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว280   ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 299   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด้กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 301   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/23   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 36   การผ่อนผันให้คนต่างดาวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
สั่งการ  นน 0023.2/ว283   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว35   แจ้งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว33   แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว32   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว31   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว30   แจ้งการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว34   แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1058   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโครงการขุดลอกห้วยพร้าว บ้านยู้ หมู่ที่ 11 อบต.จอมพระ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 989   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 997   ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 271   การช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ แลอภัยโทษลดโทษปล่อยต้ว พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 272   ซ้กซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 985   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 28   แจ้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   แจ้งส่งสารวันครู (16 ม.ค.64) เพื่อให้ อปท. ในพื้นที่ทราบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว22   แจ้งการเพิ่มโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เทศบาลตำบลกลางเวียง) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 862   พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แจ้งเฉพาะ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว149   การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว230   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว228   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว229   การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว26   ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 24   ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริใน จ.เพชรบุรี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 25   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 216   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 218   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/19   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 18   สำนักงาน จ.ส.ท. แจ้งการยกเลิกการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 23   แจ้งการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว223   แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว149   การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 197   ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  13-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 650   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 167   แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องถิ่นร้อยละ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 161   แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจิตรในการบริหารจัดการงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 160   มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 164   การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 147   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21   การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดและธรณีสงฆ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว106   มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 19   เลื่อนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/555   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18   แจ้งให้ อปท. ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) update     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5525   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5524   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว521   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 113   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยากรการคำนวณสำหรับครู (C4T) และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17   หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว95   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 109   การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 110   แนวทางการดำเนินโครงการอาสารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในฌรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 108   แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว111   การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว107   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2(เดือน ม.ค. - มี.ค.64)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว94   การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว83   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว2   เชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม"การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และงานศาสนพิธีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 84   การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว92   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการของอปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว1   แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 80   กำหนดวันและการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/8   แจ้งการมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.อุตรดิตถ์ มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว11   แจ้ง องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เชิญชวนให้ประเทศไทนเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว70   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ (ยกเว้น อ.ปัว อ.สองแคว และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615