กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.1/ว256   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสถ. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และข้าราชการในสังกัดสถจ.น่าน )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3664   โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน "การสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14168   แจ้งแนวทางการรายงานผลดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14167   การขับเคลือนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/332   แจ้งขอเอกสารขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ และสัญญาจ้างฯโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ของ ทต.พระพุทะบาทเชียงคาน (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/331   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ของ อบต.ริม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 329   แจ้ง อปท. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่ยื่นความประสังค์ขอรับการสนับสนุนฯชุดอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/14116   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ (อ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 255   ขอความอนุเคราะห์แจ้งแนวทางการรายผลการเฝ้าระวังสุขภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3623   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3448   หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว251   แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลความประสงค์การใช้ชื่อ อปท.เป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3603   ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3607   รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลางองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3610   การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 250   แจ้ง อปท. ที่มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้นำส่งเงินคืนงบประมาณที่เหลือจ่ายด้งกล่าว ให้ สถ.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   การสมัครขอรับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3572   ประชาสัมพันธ์สื่อรรรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3571   กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   แจ้งกำหนดการและสถานที่ฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 249   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมัส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3570   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3579   กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 248   ขอเชิญประชุมคระทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการรูปแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว246   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของอบต.(นายก.อบต.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-08-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3550   การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3561   การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3559   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3560   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถาานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 241   แจ้งการจัดโครงการอบรม "โึครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 242   แจ้งหนังสือคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อเป็นประโยชน์ แก่ อปท. ในพื้นที่ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3551   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3563   ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/13732   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3536   การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว240   หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3532   แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3526   ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13521   ตอบข้อหารือการขออนุญาตก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและการขอรับการถ่ายโอนถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มาเป็นของเทศบาลตำบลปัว (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3516   การเปลี่ยนแปลงแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว010   เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลของอปท. ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ฯ ชั้น 3     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว238   แจ้งผลการพิจารณาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3451   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3495   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ.เวียงสา/ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3485   แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 235   ขอความร่วมมือให้สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 321   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทะิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 232   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3418   การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (KM e-LAAs)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3420   โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 236   การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3473   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3435   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 234   แจ้ง อปท. ให้เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  -   การนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info ระบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3437   การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3414   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3402   การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3386   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13052   การดำเนินการโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 228   การสมัครขอรับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3376   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13053   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานนุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 225   การคัดเลือกผลงานทางการวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจกาการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว3368   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว224   จัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมฯ (อ.เมืองน่านและอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว223   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3347   การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12832   มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/12834   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3334   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้อนต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.เชียงกลาง สถอ.แม่จริม สถอ.นาน้อย สถอ.นาหมื่น สถอ.สองแคว สถอ.ภูเพียง และ สถอ.ท่าวังผา   
doc220200725085522.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 221   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3307   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3308   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ด่วนที่สุด     มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 219   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3296   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.สันติสุข และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023..3/ว 12705   การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 216   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 217   โครงการประชุมเชิงปฏิบีติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พิเศษ)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3283   แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3282   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลประทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3281   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 287   การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12597   การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง นายอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12595   การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว213   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งาสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว212   การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3260   การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   แจ้ง โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ อปท. และสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   การดำเนินการส่งข้อมูลให้แก่กรมบัญชีกลางในการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/206   มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3095   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งาสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3211   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิืนอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทสบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3210   แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/12300   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12302   ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 4) แจ้ง อ.เมืองน่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615