กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3136   เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3135   ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3139   การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3159   มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 290   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 295   ส่งสมุดลงนามปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา" (แจ้ง สถอ. เมืองน่าน เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว บ้านหลวง และ สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3133   รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3134   การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเพข้ารับทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3116   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3092   การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3046   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัีติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3089   แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3044   ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565    
doc220210727090109.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3057   แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3058   การสนับสนุนการจัดการเรียนสอนออนไลน์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2564
ทั่วไป  นน 00023.2/ว 287   กำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3039   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีดรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3037   จังหวัดน่านมอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3032   พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12231   ข้อมูลแผนที่แสดงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2564
ด่วนที่สุด   นน 0023.3/ว 3034   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบคอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3020   ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ..... (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3019   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดทำแนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3002   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา นาน้อย สองแคว สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2971   แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 284   ขอนำส่งสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และป้องกันโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2964   การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2959   การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2958   การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 256   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 2891   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2938   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพชรา พิการ เอดส์)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/11548   กาโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  16-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11739   ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2939   ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 254   จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี 2566 และปี 2566-2570 ของจังหวัดน่าน (ระบบ Thai water Plan)   
doc220210715084910.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2936   ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2928   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2929   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถ่ายโอน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว252   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2925   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2919   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนยุติธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/11663   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2911   ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2908   แจ้งแนวทางการเตรียมข้อมูลของ อปท. ที่มีความประสงค์จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และสำรวจความต้องการจัดหาวัคซีน ฯ เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  oo 0023.4/ว 2892   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2888   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวดารใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัีติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2887   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัฐฐัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2886   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2856   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2881   แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 249   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งแบบตอบรับสื่อประชาสัมพันธ์ตุ๊กตา DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมถ์ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/11539   ยกเลิกวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2855   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2872   การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อปท. (อบจ. ทน. และ ทม.) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท. (SOLA) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 248   แจ้งประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2873   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 247   ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 2863   การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 272   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2871   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/11481   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11464   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2854   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4 / ว 2827   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2805   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563   
doc220210709044155.pdf
 
doc320210709044155.xlsx
 
doc420210709044155.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   ขอรับการสนับสนุนข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อาศัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2826   การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 278   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  07-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 242   แจ้งการส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2780   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 276   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2767   ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เรื่องการจัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2755   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2739   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนสิงหาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2740   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 10896   ขอเชิญประชุมคณะทำงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2726   การจัดทำแผนโครงการสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565   
doc220210702025750.xlsx
 
doc320210702025750.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 271   แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 270   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 268   ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน และสื่อดิจิทัลประกอบการสอนสำหรับครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2694   การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช....(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2695   รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของ ทต.และ อบต. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10625   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 265   การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 264   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ "108 ปัญหารังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2669   โครงการ Thailand Rabies Awards 2021     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2668   ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2671   การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 263   ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2564
ด่วนที่สุด  oo 0023.2/ว 0261   ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2640   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2629   คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2628   การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2627   แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615