กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว521   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว21206   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5448   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5431   โครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษา" สำหรับอปท. จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5435   สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว419   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ.เฉลิมฯ บ่อเกลือ ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น ปัว สองแคว และอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5405   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5392   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ปัว อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5391   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (แจ้ง อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5374   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.เมืองน่าน อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5373   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิการยน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว414   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5399   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5377   การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5379   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5380   สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 412   แจ้ง อปท. ที่มีความประสงค์ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย และหรือซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับถ่ายโอนการกรมขนส่งทางบกฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 413   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/21204   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21202   รายงารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายระเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 411   แจ้ง อปท. กรมป่าไม้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21119   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5306   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธิ และงานศาสนพิธี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5354   ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 410   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5351   การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5317   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/21002   แจ้งคืนเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5333   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 409   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5313   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  02-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/20945   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  02-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/20946   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20861   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5271   กฏหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5253   แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายก อบจ.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว407   การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5263   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว406   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5264   คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5259   การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5257   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 404   กสทช.ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 403   การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาเด็กอ้วนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 402   แจ้งแก้ไขขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5233   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5252   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว405   การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5226   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5242   แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20753   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว5237   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว400   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5229   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5235   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พืการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5236   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5210   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5234   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4224   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ยกเว้น อ.แม่จริม)   
doc220201130043015.pdf
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5227   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5231   ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการตามวัสดุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำหรับความต้องการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) version 4.0 ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   แจ้งผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term : LTC) และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5181   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5182   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5184   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 394   แจ้งแก้ไข QR Code โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5194   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5193   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว5188   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5180   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20471   ผลการประเมินเอกสารโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5184   ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 389   เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5133   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 392   แจ้งการจัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 391   แจ้งปรับกำหนเการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน ของ อปท. รุ่นที่ 2-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5091   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5083   การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ และอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5105   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5111   ขอความร่วมมือตรวจสอบประมาณการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5106   ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5107   แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5110   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขบัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (กอ่สร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเถอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5108   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง นายอำเภอทกุอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว และ อ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5089   ขอความร่วมมิอในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด"ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5088   กฏหมายการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุนชม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20203   ขอหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5037   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ยกเว้น อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว384   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว386   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว385   แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5062   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   แจ้งแนวทางเพิ่มเติมของกรมป่าไม้ เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   แจ้งขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5033   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5021   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615