กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4082   ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 302   แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ได้รับการคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ทุ่งช้าง และ สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 303   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4066   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 299   ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศ"โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ" จังหวัดแรกของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว283   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานพันธมิตร 4 หน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/15684   การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 296   แจ้ง อปท.นำเข้าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4049   ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศีกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4048   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4039   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4046   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ 15688   การอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4045   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และการนำนักเเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรังรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4041   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด -19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4040   แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4042   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3993   เชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4023   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4022   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4017   แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว293   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (LTAX 3000)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3990   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3992   การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.นาน้อย และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3996   กาารสำรวจข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2569 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว291   การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3915   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3916   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023./ว 289   จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน (Nan Early Childhood Development Centre) แจ้ง สถอ.ภูเพียง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาชมรมธนาคารจังหวัดน่าน ปี 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 290   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3954   แนวทางปฏิบัตการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ OR Payment     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ 15280   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) แก่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 33-34 แจ้ง อ.บ่อเกลือ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 284   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023..3/ว 287   แจ้งผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดน่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบแทนสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15316   ประกาศรับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/15301   รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 285   ส่งมอบหนังสือการจัดการศึกษาตามแนวของประเทศฟินแลนด์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3943   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3842   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สำหรับเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3840   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0354   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ แจ้ง สถอ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3879   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563)      กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 3878   การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.นาหมื่น และ อ.บ่อเกลือ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3880   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.แม่จริม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3871   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3855   แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3877   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.สองแคว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3874   การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3873   ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศ"โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3857   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว279   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3854   การจัดกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3847   ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 275   แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป้นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิมธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3820   การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 274   แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ อปท. สถานศึกาาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลฤิทธิ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14847   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   แจ้งสถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3804   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี      กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3803   เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/343   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว271   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2563      กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งประชาสัมพันธ์"ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3777   การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3799   โครงการประกวด "สุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/3564   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3780   การจัดส่งข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3779   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรกฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14741   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3781   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/14673   การขับเคลื่อนแผนดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3786   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3774   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   แจ้ง อปท.ในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง ราบการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจัดทำโครงการตามแบบคำของบประมาณฯ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14595   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2563 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 265   การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วน  นน 0023.2/ว3767   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว263   การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561,2562,2563 (สถจ.)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3745   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14459   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา) แจ้ง อ.ทุ่งช้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3740   การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท. ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อถ่ายทอดและเสริมหลักปฏิบัติราชการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3741   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 261   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-met) ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 260   การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกำครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 336   ส่งประกาศผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปกิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 262   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3733   การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3722   แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3725   ประกาศรายชื่อองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 259   แจ้งการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3721   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)   
doc220200819235345.pdf
 
doc320200819235345.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3724   เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3723   การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3710   การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo   
doc220200830210947.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 257   การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3205   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน และการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบการฝึกอบรมฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615