กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 12144   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3274   งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3293   แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3292   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3079   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3290   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3278   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 332   ประชาสัมพันธ์จัดการถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้เท่าทันภัยออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3277   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   ข้อหารือกรณีจัดเลี้ยงอาหารผู้ป่วย/ผู้ถูกกักตัว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3279   การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3280   ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3275   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ ทศวรรษที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3257   การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงหมาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3258   สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 330   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3261   ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2565 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 329   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 3/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/11826   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3233   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และการนำนักเเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรังรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าเฝ้าฯรับรางวัล (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3239   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิของ อปท. พ.ศ. 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3240   การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3241   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3211   จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3209   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3197   คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3198   แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/11667   การจัดเก็บถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3157   ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3169   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3156   โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 328   แจ้งประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 326   ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน อปท. (บฉถ.) รุ่นที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 325   การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11549   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3156   ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3140   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ และข้อคิดเห็นของผู็มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3129   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3135   การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11394   การเลื่อนขั้งค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11406   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3108   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 322   การคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3095   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3096   ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3097   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3099   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3098   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3086   การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 321   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 14     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 320   การจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3080   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3052   ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 319   ขอความร่วมมือสนับสนุนสารกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน และการเตรียมความพร้อมควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3064   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น อปท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3042   โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3046   การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางเกษตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3038   แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 212   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าวังผา (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3036   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3037   การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3020   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3011   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลกรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 317   ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 316   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม (โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 210   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3010   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมืองน่าน อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3009   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อบโอกาสทาสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
doc220220719034101.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3013   ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2996   การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 315   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2987   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   การอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว นาน้อย อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2978   การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน   
doc220220722080342.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล กิจกรรมงานดูแลครูไทยวัยเกษียณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2946   ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนาประทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2954   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10775   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แหล่งกักเก็บน้ำ) (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2945   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2930   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 311   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน "ดาวรุ่งลูกทุ่งสยามมหานคร" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2941   การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2924   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 10659   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 310   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2895   ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 308   ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก 0-19 ปี (Growth Nutri Program - HPC1)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2894   การแอบอ้างเพื่อหลวกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากาการปฏิบัติหน้าที่ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2896   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 306   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(น.ส.ล.)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2881   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2882   การจัดเวที่ "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2883   (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2888   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2886   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2885   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615