กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2282   แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 226   การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0227   แจ้งให้สำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพิ่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนฯและการเปิดสถานศึกษา   
doc220210601015504.
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2283   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2259   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2249   แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8698   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2246   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2243   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน   
doc220210528040600.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8693   หารือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2245   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2244   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8659   ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0223   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอ และ ทม.น่าน)   
doc220210527091806.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2233   การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 8563   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2222   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 221   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 222   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 220   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ สถอ.สองแคว สถอ.แม่จริม สถอ.บ้านหลวง สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2221   การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 184   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ อบต.ป่าแลวหลวง (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2204   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0217   สำรวจข้อมูลเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื่อ อปท. เพิ่มเติม   
doc220210524091740.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว0216   ตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพผ่านGoogle form เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0181   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการดครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีตฯ อบต.บ่อ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0180   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 2, 4, 7 ตำบลผาสิงห์ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8465   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 2 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0215   ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0214   กำหนดเผยแพร่หนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8407   การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8404   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึการ 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/0176   แจ้งการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8363   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนงานอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2170   การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2155   การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8258   การยืนยันความต้องการของรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อสยับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในท้องที่ที่ขาดแคลน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2129   ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 207   การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงามเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสดี ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2125   การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2128   เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2127   การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2122   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว206   ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลพฤติกรรมทางจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2105   การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2121   การสำรวจประสิทะิภาพของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสอ่งปลูกาสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2103   คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2106   ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ด่วน  นน 0023.3/ว 2111   การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่" มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว0205   ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2085   ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการส฿กาาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8056   การส่งเสริมสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2068   การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2070   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2071   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2060   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0203   จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว2018   รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2017   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 201   ขอความร่วมมือเร่งรัด อปท. ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับ อปท. ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว และ สถอ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2011   โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2012   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1966   การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1994   ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1981   การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1982   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 160   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ อบต.หมอเมือง อ.แมจริม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว199   เลื่อนการดำเนินการโครงการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว198   ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1965   โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1969   ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1968   การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนอนนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1970   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1963   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใ้หแก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1962   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัด อปท. ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว1924   การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1960   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้ง อบต.ฝายแก้ว อบต.ไหล่น่าน อบต.นาน้อย อบต.ตาลชุม (เวียงสา) และ อบต.น้าปั้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7634   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1935   ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1936   แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1957   เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30,33-34     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1947   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว196   เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 155   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบบาดาลจนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำต้วน อบต.ฝายแก้ว (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 194   ประชาสัมพันธ์ให้ครูสังกัด อปท. เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1925   การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   แจ้งให้ อปท. รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1912   การบันทึกการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1913   ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/7470   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3ฯ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว187   แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว185   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว186   แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 7456   การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัด อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1875   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1885   ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564   
doc220210505020852.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615