กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4828   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4827   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4829   ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4820   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/4819   รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 362   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4815   ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
doc220010116081548.xlsx
 
doc320010113142558.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว361   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เครือข่ายสร้างสื่อปลุกพลังความไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 356   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4794   แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 355   การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/4784   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4785   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4777   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุมเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4776   การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท. เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4774   การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน"สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น"และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4781   ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4782   แนวทางการปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4758   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4757   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว351   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 (อ.นาน้อย อ.ภูเพียง อ.เมืองน่าน อ.แม่จริม และอ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว349   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว352   ขอเชิญบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดปิงหลวงหลังใหม่ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว353   แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4783   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4722   การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4710   การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4685   การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4670   การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4669   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว347   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ผลงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5691   ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4684   การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4683   การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของ อปท.   
doc220201021210458.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการใช้ชื่อเป้นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/18424   หารือการเบิกค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล (อ.ปัว)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว345   โครงการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการในการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและกรณีศึกษา ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4656   ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4655   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว4650   การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4646   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4647   ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 343   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว340   การคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจำทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว341   คลิปวีดีโอแนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว342   ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5630   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว339   แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4610   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 336   แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 1-10      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 337   ส่งมอบชุดยาสีฟันและแปรงสีพัน ให้แก่นักเรียนในสังกัด อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/0430   ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/18203   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4613   แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการเบิกจ่ายงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18200   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เป็นกรณีพิเศษ) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4609   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกงางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4582   กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4583   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4573   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4569   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4567   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 17975   แจ้งปฎิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4554   แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4553   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 334   การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว4539   แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4522   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว333   เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมปลัดเทศบาลเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัดฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4500   แจ้งเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4507   การกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เมษายน 2561 (หลังอบรม 3 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4502   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว329   แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4503   โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4504   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว330   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4499   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) และกรรมการผู้แทนอบต.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4492   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4488   แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4491   การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2562 ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน      กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4495   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฏีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023./ว 328   การมอบทุนการศึกษา"ปันฝันเด็กน่าน" ปีการศึกษา 2563 แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4490   ขอเชิญประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4493   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/419   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/420   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4471   การประเมินพฤติกรรมเด็กเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4457   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4467   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4468   ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4456   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 323   ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการถ่ายทอดสดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4463   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.ท่าวังา และ อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4444   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4447   การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/415   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอหนังสือรับรองฯ (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4435   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 409   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว321   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4425   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2563 และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615