กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5242   แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20753   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว5237   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว400   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5229   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5235   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พืการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5236   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5210   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5234   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4224   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ยกเว้น อ.แม่จริม)   
doc220201130043015.pdf
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5227   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5231   ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการตามวัสดุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำหรับความต้องการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) version 4.0 ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   แจ้งผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term : LTC) และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5181   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5182   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5184   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 394   แจ้งแก้ไข QR Code โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5194   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5193   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว5188   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5180   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20471   ผลการประเมินเอกสารโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5184   ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 389   เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5133   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 392   แจ้งการจัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 391   แจ้งปรับกำหนเการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน ของ อปท. รุ่นที่ 2-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5091   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5083   การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ และอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5105   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5111   ขอความร่วมมือตรวจสอบประมาณการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5106   ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5107   แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5110   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขบัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (กอ่สร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเถอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5108   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง นายอำเภอทกุอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว และ อ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5089   ขอความร่วมมิอในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด"ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5088   กฏหมายการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุนชม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20203   ขอหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5037   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ยกเว้น อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว384   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว386   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว385   แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5062   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  18-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   แจ้งแนวทางเพิ่มเติมของกรมป่าไม้ เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   แจ้งขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5033   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5021   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 380   ขอให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบโครงการที่ประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและทบทวนโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5023   การคัดเลือกเยาวชนเข้ารับการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 379   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5009   ขอความร่วมมือสนับสนุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดทำความสะอาดท่อระบายน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5008   แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5007   แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 378   แจ้งให้ อปท.แจ้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2563
ด่วนที่สุด  -   แบบ ตส.2 ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุอปท. (ให้อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19784   รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/19783   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว377   ขอแก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูล การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4987   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาร ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4976   ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2562 ได้ท้นภายในวันที่ 30 ก.ย. 63     กลุ่มงานการเงินฯ  11-11-2563
สั่งการ  นน 0023.5/ว4955   หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท     กลุ่มงานการเงินฯ  11-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4983   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4981   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 19622   การทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำและเอกสารทางการบัญชี (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 375   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การผลิต บำรุงรักษา และบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 374   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รุ่นที่ 1 - 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4961   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4960   ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life (สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว371   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ (รายงานจังหวัดภายในวันที่ 13 พ.ย. 63)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4951   การสนับสนุนการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 469   แจ้งของเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง ขอแก้ไขอนุมัติโครงการฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ปรับปรุง) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19551   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลดายางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 19513   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4928   ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4926   การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4926   การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4902   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564ฯ   
doc220010117110502.xls
 
doc320010117110502.xls
 
doc420010117110502.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 366   เชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4890   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center informatikn system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19409   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเป้นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งงานบัญชี ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4878   การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แลรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 364   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว359   การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว360   แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว354   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยในจังหวัดน่าน   
doc220010116095149.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4859   การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4860   แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิขาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4852   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุมเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กรณี ขยายเวลาให้สถานศึกษาดำเนินการรับรองข้อมูลนักเรียน (กสศ.05) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4850   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4849   การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด้กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4845   การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4835   การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-11-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4831   ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615