กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1968   การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนอนนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1970   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1963   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใ้หแก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1962   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัด อปท. ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว1924   การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1960   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้ง อบต.ฝายแก้ว อบต.ไหล่น่าน อบต.นาน้อย อบต.ตาลชุม (เวียงสา) และ อบต.น้าปั้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7634   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1935   ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1936   แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1957   เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30,33-34     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1947   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว196   เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 155   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบบาดาลจนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำต้วน อบต.ฝายแก้ว (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 194   ประชาสัมพันธ์ให้ครูสังกัด อปท. เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1925   การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   แจ้งให้ อปท. รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1912   การบันทึกการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1913   ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/7470   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3ฯ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว187   แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว185   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว186   แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 7456   การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัด อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1875   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1885   ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564   
doc220210505020852.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1883   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1889   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ของ อปท. (แจ้ง เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว180   แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว0181   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1855   เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1856   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1863   แนวทางการปฏิบัติ"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1864   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7067   โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานนุบาลของ อปท. ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7064   เลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0183   แนวทางการขยายรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1854   ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 7166   หารือการขอกลับมาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/7162   การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1832   เลื่อนกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0144   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลกองควาย) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1825   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีดรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0182   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ อปท. ในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1802   ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั้น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1798   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1   
doc220210427072335.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1800   การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) (แจ้ง อบจ.และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1799   เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1793   เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดการบรรยาย หัวข้อ "การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด "     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0017.4/ว5556   การปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยงบการบริหารงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1809   กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0017.4/ว 5556   หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งการปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1804   การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับครูปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา เชียงกลาง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 0140   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน ตอนที่ 1 ฯ (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0177   ข้อมูลการสำรวจำื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 0138   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 1144   การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อทป. ทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1752   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1753   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 00236.3/ว 1759   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0174   การตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1736   การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 169   มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 168   แจ้งการดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประสงค์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว171   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1717   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว170   เลื่อนวันประกาศวันเวลาสถานที่สรรหาแลัระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตามตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1696   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปั พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 6407   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 167   แจ้งเลื่อนเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   แจ้งผลการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง แม่จริม บ้านหลวง และ สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 164   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามดครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1693   เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1694   เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 165   การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   ส่งคำแนะนำ ตรามาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1683   หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว0163   กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่งฯ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6226   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1670   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0162   แจ้งจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี 2563 ระดับ ป.5-6 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1639   แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   
doc220210416080738.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0161   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูช้างเผือกฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด     เอกสารสำหรับส่งของบเงินกู้ รอบ 2   
doc220210416032251.doc
 
doc320210416032251.docx
 
doc420210416032251.xlsx
 
doc520210416032251.xlsx
 
doc620210416033820.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6167   โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6154   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1607   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1630   การแอบอ้างเพื่อหผลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว159   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1612   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1593   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 158   การดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบฯ ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 157   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสังกัดพิจารณาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1586   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6004   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1573   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1574   การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615