กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนมาก  นน 0023.3/5892   การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารการท่องถิ่นอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/5   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมฯ (การประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้น ป.1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1528   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1529   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว151   ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1514   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1375   บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 150   ขอความร่วมมือ อปท. จัดบูธแสดงผลงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1474   ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1472   การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1473   แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1463   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1462   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (พ.ศ.2562)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1461   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1460   การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1457   ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1454   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640304 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1453   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640307 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/119   จิตอาสาภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5589   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5586   การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด     รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวก รุ่นที่ 1 - 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว148   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5509   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5506   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1412   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 1330   ระเียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 150   ประชาสันพันธ์สื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5486   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. นำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ (แจ้ง อ.สองแคว) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 147   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 146   ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ศพด.ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 145   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอซื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1376   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1378   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1377   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 144   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว ท่าวังผา แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1332   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019     กลุ่มงานการเงินฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันฯ รุ่นที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1369   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่4/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1333   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1337   แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1336   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิบัติที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1324   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5200   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1316   การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1317   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 137   แจ้งการดำเนินการจัดทำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป้นเสิศของสถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1306   การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1308   ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับครูปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1304   การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1291   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220210322095008.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว133   สำรวจข้อมูลหอพัก (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง และทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   แจ้งให้ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร รอบ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1284   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4905   ข้อคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1225   การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.แม่จริม อบจ.น่านและทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1241   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/4880   การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 130   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างวาท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ (สัญจร)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1236   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามดครงการเราชนะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว131   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1237   ส่งคำแนะนำ ตรามาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4860   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงแซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว132   แจ้งขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว129   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1213   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4788   การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0127   การเผยแพร่กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ ว 1205   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640308 - 64) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว125   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อบต.ริม ยม ป่าคา ผาทอง เมืองจัง น้ำมวบ เชียงกลางพญาแก้ว น้ำพาง สะเนียน ศรีภูมิ)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4682   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4683   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธานนุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1166   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 123   ดำเนินการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 100   ขอความร่วมมือแจ้งให้โรงเรียน จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(SAR) ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว1160   กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ.นาหมื่น และอ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1178   กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเว้น อ.ท่าวังผา อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1175   แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1177   แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1176   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1165   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของดรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 121   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 122   แจ้งกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1156   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1155   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว118   แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 116   แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการฯ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 945   แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1121   แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1120   การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1117   การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1119   ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1105   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายก ทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1106   การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4322   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 909   โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615