กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว1924   การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1960   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้ง อบต.ฝายแก้ว อบต.ไหล่น่าน อบต.นาน้อย อบต.ตาลชุม (เวียงสา) และ อบต.น้าปั้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7634   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1935   ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1936   แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1957   เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30,33-34     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1947   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว196   เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 155   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบบาดาลจนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำต้วน อบต.ฝายแก้ว (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 194   ประชาสัมพันธ์ให้ครูสังกัด อปท. เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1925   การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   แจ้งให้ อปท. รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1912   การบันทึกการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1913   ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/7470   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3ฯ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว187   แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว185   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว186   แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 7456   การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัด อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1875   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1885   ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564   
doc220210505020852.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1883   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1889   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ของ อปท. (แจ้ง เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว180   แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว0181   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1855   เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1856   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1863   แนวทางการปฏิบัติ"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1864   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7067   โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานนุบาลของ อปท. ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7064   เลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0183   แนวทางการขยายรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1854   ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 7166   หารือการขอกลับมาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/7162   การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1832   เลื่อนกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0144   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลกองควาย) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1825   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีดรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0182   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ อปท. ในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1802   ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั้น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1798   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1   
doc220210427072335.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1800   การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) (แจ้ง อบจ.และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1799   เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1793   เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดการบรรยาย หัวข้อ "การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด "     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0017.4/ว5556   การปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยงบการบริหารงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1809   กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0017.4/ว 5556   หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งการปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1804   การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับครูปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา เชียงกลาง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 0140   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน ตอนที่ 1 ฯ (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0177   ข้อมูลการสำรวจำื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 0138   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 1144   การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อทป. ทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1752   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1753   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 00236.3/ว 1759   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0174   การตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1736   การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 169   มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 168   แจ้งการดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประสงค์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว171   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1717   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว170   เลื่อนวันประกาศวันเวลาสถานที่สรรหาแลัระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตามตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1696   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปั พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 6407   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 167   แจ้งเลื่อนเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   แจ้งผลการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง แม่จริม บ้านหลวง และ สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 164   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามดครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1693   เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1694   เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 165   การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   ส่งคำแนะนำ ตรามาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1683   หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว0163   กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่งฯ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6226   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1670   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0162   แจ้งจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี 2563 ระดับ ป.5-6 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1639   แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   
doc220210416080738.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0161   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูช้างเผือกฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด     เอกสารสำหรับส่งของบเงินกู้ รอบ 2   
doc220210416032251.doc
 
doc320210416032251.docx
 
doc420210416032251.xlsx
 
doc520210416032251.xlsx
 
doc620210416033820.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6167   โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6154   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1607   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1630   การแอบอ้างเพื่อหผลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว159   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1612   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1593   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 158   การดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบฯ ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 157   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสังกัดพิจารณาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1586   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6004   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1573   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1574   การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   ขอเชิญประชุมแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว155   รายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1553   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ผาสิงห์)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5894   การรายงายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615