กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ 212   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าวังผา (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3036   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3037   การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3020   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3011   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลกรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 317   ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 316   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม (โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 210   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3010   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมืองน่าน อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3009   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อบโอกาสทาสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
doc220220719034101.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3013   ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2996   การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 315   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2987   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   การอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว นาน้อย อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2978   การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน   
doc220220722080342.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล กิจกรรมงานดูแลครูไทยวัยเกษียณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2946   ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนาประทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2954   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10775   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แหล่งกักเก็บน้ำ) (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2945   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2930   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 311   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน "ดาวรุ่งลูกทุ่งสยามมหานคร" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2941   การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2924   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 10659   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 310   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2895   ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 308   ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก 0-19 ปี (Growth Nutri Program - HPC1)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2894   การแอบอ้างเพื่อหลวกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากาการปฏิบัติหน้าที่ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2896   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 306   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(น.ส.ล.)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2881   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2882   การจัดเวที่ "สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2883   (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2888   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2886   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2885   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2880   ขอให้รายงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 305   การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2874   การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 303   การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 302   การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 304   การขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2814   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2844   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2847   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10113   โครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบรูณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2859   การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2818   แนวทางการแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2803   การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหา การอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.แม่จริม อ.สันติสุข อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2804   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 298   จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 297   ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 296   ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2763   แจ้งเปลื่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกบอรมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2793   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2792   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 295   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 292   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9950   การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9949   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปัว (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2787   การจัดตั้งงบประมาณในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/9997   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 294   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (แจ้ง สถอ. ทุกอำเภอ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2784   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2782   แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2775   ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 290   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2766   ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 289   รายงานการนำส่งเงินให้ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2755   ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2762   ขอความอนุเคราะห์ประชารสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2761   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2768   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2771   การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2770   การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9844   การสำรวจข้อมูลการเรียกเก้บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2765   การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2757   ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2764   การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 287   ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 284   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 (แจ้ง สถอ.ปัว สถอ.เวียงสา สถอ.ท่าวังผา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 285   การจัดส่งข้อมูลแนวเขต อปท. ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบรูณาการทะเบียนทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 286   ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2732   ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2730   การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 283   ดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/0003   เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบและความเข้าใจในโครงสร้างสายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2685   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ........     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9518   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 9517   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 282   การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2686   การจัดสรรทุนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2675   การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-06-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615