กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2397   การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉับบที่ 20) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2398   ปรับแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.สันติสุข อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา อ.แม่จริม อ.บ้านหลวง อ.สองแคว อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2389   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้่าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 232   ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2390   แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2353   การเตรียมควารมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2365   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสรนิมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3 /ว 2357   การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบขอ้มูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2359   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่ อปท.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 9223   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 2 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2340   แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2333   แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 231   สำรวจชื่อผู้ประสงค์รับวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220210604094104.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 00023./ ว 0006   แจ้งการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ทั่วไป  นน 0023./ ว 2324   กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 230   แจ้ง อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด เลือนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2293   การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 228   ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2288   ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2281   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/8814   การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2282   แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 226   การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0227   แจ้งให้สำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพิ่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนฯและการเปิดสถานศึกษา   
doc220210601015504.
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2283   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2259   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2249   แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8698   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2246   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2243   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน   
doc220210528040600.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8693   หารือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2245   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2244   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8659   ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0223   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอ และ ทม.น่าน)   
doc220210527091806.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2233   การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 8563   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2222   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 221   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 222   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 220   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ สถอ.สองแคว สถอ.แม่จริม สถอ.บ้านหลวง สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2221   การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 184   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ อบต.ป่าแลวหลวง (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2204   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0217   สำรวจข้อมูลเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื่อ อปท. เพิ่มเติม   
doc220210524091740.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว0216   ตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพผ่านGoogle form เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0181   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการดครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีตฯ อบต.บ่อ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0180   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 2, 4, 7 ตำบลผาสิงห์ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8465   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 2 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0215   ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0214   กำหนดเผยแพร่หนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8407   การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8404   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึการ 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/0176   แจ้งการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8363   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนงานอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2170   การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2155   การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8258   การยืนยันความต้องการของรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อสยับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในท้องที่ที่ขาดแคลน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2129   ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 207   การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงามเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสดี ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2125   การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2128   เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2127   การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2122   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว206   ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลพฤติกรรมทางจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2105   การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2121   การสำรวจประสิทะิภาพของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสอ่งปลูกาสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2103   คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2106   ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ด่วน  นน 0023.3/ว 2111   การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่" มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว0205   ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2085   ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการส฿กาาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8056   การส่งเสริมสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2068   การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2070   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2071   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2060   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0203   จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว2018   รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2017   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 201   ขอความร่วมมือเร่งรัด อปท. ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับ อปท. ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว และ สถอ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2011   โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2012   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1966   การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1994   ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1981   การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1982   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 160   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ อบต.หมอเมือง อ.แมจริม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว199   เลื่อนการดำเนินการโครงการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว198   ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1965   โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1969   ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1968   การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนอนนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1970   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1963   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใ้หแก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1962   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัด อปท. ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615