กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4474   การตรวจรับรองรายงานการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง ทุ่งช้าง แม่จริม นาหมื่น สองแคว บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4473   การจัดทำหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ (e-book) เผยแพร่ผลงาน อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4467   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 (วิทยากรแกนนำ)   
doc220211027070924.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4466   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง เชียงกลาง ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น แม่จริม ปัว สันติสุข และ ทม.น่าน)   
doc220211027070433.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 4469   การประชุมรับทราบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 431   การจัดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
doc220211027024156.pdf
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4455   สำรวจความต้องการขอรับสัยสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4444   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่มี ศพด. ดำเนินการตอบแทนรายงานเปิด ศพด. ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4443   ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4435   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17565   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4426   ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. (ศพด.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4421   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4414   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2546"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4412   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 426   แจ้ง อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รับ - ส่งหนังสือผ่าน e-mail และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/391   ประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (แจ้ง สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4408   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 425   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4378   กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินปรจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว419   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กันยายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว420   บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 422   การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคคลกรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4388   แนวทางการป้องกันและลดเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4380   แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4379   กฏกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4377   มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัด อปท. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17310   เชิญเข้าร่วมชี้แจงรานละเอียดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดน่าน (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4366   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 418   การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4367   แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศพด.) ในสังกัด   
doc220211019040833.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4370   การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17276   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4359   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 416   แจ้งประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปกิบัติหน้าที่ ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4283   การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4258   แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4259   การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4307   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4189   แจ้งกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.แม่จริม และนายอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4308   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4305   การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4306   แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4297   ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ   
doc220211014062635.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4298   การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยุ๋ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย   
doc220211014061554.xlsx
 
doc320211014061554.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 414   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยและดินถล่มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4276   แนวทางปฏิบัติของ อปท. ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4285   การจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4291   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4275   ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16918   แจ้งมติคระกรรมการ ม.ท.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2564 และกรณ๊ต่างๆ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4254   นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 413   ขอความร่วมมือ อปท. จัดบูธแสดงผลงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 411   สำนักงาน ก.อบต. แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4252   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)   
doc220211012055838.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4244   แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ ทต.และ อบต.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6753   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4218   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4217   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 16708   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4215   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4183   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4184   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4184   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4223   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 409   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4224   ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4222   ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทะศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4221   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4214   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 406   รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  รง 0452/ว 16663   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทต.ดู่ใต้ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4203   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4185   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2564
สั่งการ  นน 0023.4/ว 403   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมการประขุมเพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4197   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 405   ขอความร่วมมือแจ้งคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ในสถานศึกษาในสังกัดทราบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 404   ขอความร่วมมือ อปท. รายงานข้อมูลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เยาวชน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4181   การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป้นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2 / ว 4187   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณ๊เยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 373   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติกู้เงินจากสถานบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว (แจ้ง สถอ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4182   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4171   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4178   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4177   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4176   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4173   ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่... ) พ.ศ...... (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว4172   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023./ว 4188   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอกฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4174   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4175   การจัดสัมมนาหัวข้อ "การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย" (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 401   การประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4143   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4142   กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้านยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4144   การแจ้งปลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 400   แจ้งสำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมการจัดหาผู้ให้บริการตามกฏกระทรวงฯ ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง สอถ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615