กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3712   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14674   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2-3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 350   การตรวจสอบการจ้างพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3698   กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3688   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3687   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3654   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3677   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3656   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14387   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3675   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท.   
doc220210901052729.docx
 
doc320210901052729.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3672   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระระดับชำนาฐการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-09-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3642   การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3641   หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้เงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 14315   แนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 Moderna สภากาชาดไทย (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3613   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3614   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 348   แจ้งการการบันทึกระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. (มฝ.2) เดือนเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3608   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3578   การกำหนดรายการค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  31-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3627   การมอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รถ EMS) (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3598   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.นาหมื่น อ.สันติสุข อ.บ่อเกลือ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3600   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.นาน้อย อ.สองแคว อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 346   สอวช. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ีสนใจส่งข้อเสนอนโยบายฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3603   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 345   แจ้งกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ สถจ. และ สถอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3606   แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 -2570     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3604   แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14298   แจ้งปรับราคาวัคซีนป้องกันโควิด - 19 Moderna (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ 14270   ขอเชิญคณะทำงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3585   เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 343   ให้ อปท. รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3580   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3573   การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิยกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 310   ขอเชิญประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ใน อปท." (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3572   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3571   การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3521   กากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 342   ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงิ่อนไขในลักษณะเดียวกัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3556   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3538   การประกาสหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3543   กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 338   แจ้งกำหนดจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว337   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3516   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13973   การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายชุมชน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว336   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 335   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3497   การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง งวด 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3495   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3490   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3483   เชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนายการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 334   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 331   แจ้งเปลี่ยน QR Code ในการดาวน์โหลดเอกสารการอบรมผู้สัมผัสอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 332   แจ้ง อปท. กำหนดจัดให้มีการบรรยายและการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3444   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3434   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 294   แจ้งการดำเนินการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3434   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. (LocalSchool) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3386   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3431   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )   
doc220210820021403.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 323   หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเละต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3388   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3389   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3390   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3395   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 322   แจ้งการแนบเอกสารในการช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220210818080030.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3394   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 321   การช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 318   แจ้งการจัดประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3352   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3360   สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13482   โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13481   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   ขอตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องวัดฝุ่น "cusense"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมุลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3341   การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 309   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3334   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3333   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3323   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   ขอให้สำรวจรายชื่อและข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรในสังกัดคณะกรรมการฯให้เป็นปัจจุบัน   
doc220210810074657.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 308   ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ (Online)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3297   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3275   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 305   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3284   ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด้กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 306   แจ้งกำหนดการโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ 304   แจ้งให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3283   การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3276   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3045   ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3269   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3265   ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615