กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.25/ว 1495   รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1505   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1506   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 160   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดตอบแบบสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลวงโยธวาทิตของสถานศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 5421   การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 159   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ฺBFSI) ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 5419   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1489   การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง อ.นาน้อย อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1509   การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้รับขอการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5418   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1508   แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1447   การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1464   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  01-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 156   ข้อมูลสถานะการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5130   การดำเนืนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1471   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1457   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1458   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 155   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  31-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/154   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  31-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1335   การกำนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1404   การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1407   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1405   การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1408   ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ "การเสริมสร้างศักยภาพ อปท. ในการจัดการสิ่งแวดล้อม" (แจ้ง ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1398   การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1400   การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา 24     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 146   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1402   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 150   แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบ ครัวติด โควิด - 19 กรณีแยกกักตัว ที่บ้าน (Self Isolation)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1401   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1392   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1374   การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1375   แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/99   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอซื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1346   เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) แจ้งทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระกียรติ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 148   การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 "ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4898   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2565) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 98   การติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4899   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1337   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ.05 และกลุ่มตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1336   แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 1277   กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. สายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 146   แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบและปรมวลผลการบันทึกข้อมูล โดยให้ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลก่อนวันปิดระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 147   แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1218   แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประเด็นการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช้ผลงานที่แท้จริงของตน      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1278   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/4630   รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1265   การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 145   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1254   การปรับลัดอัตราดอกเเบี้่ยเงินกู้ และการจ่ายดอกเบี้ยให่แก่เทศบาลที่ส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทมน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1246   การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1264   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใ้หแก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 1252   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ปัว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/1242   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1235   กำชับมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1212   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1203   โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทรการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1199   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/90   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสรเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 8 (ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4295   ขอเอกสารเพิ่มเติมข้อหารือกรณีเรียกค่าปรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1185   แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1168   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1170   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียนการอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1169   เลื่อนกำหนดการอบรมดครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1167   ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1166   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1165   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1152   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ (ที่มีเทศบาลตำบล) และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน )     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1139   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง ( 1 เม.ย - 30 ก.ย. 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 139   หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรฉบับใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1140   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิืงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศไทย (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1138   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart Web)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1133   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4007   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4011   การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 137   ขอเชิญ อสม. ในพื้นที่สมัครเข้าร่วม IMC ในชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1   ดำเนินการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 133   ส่งผลการประเมินพัฒนาการ การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1115   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นทางและการใช้แอปพลิเคชัน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.ภูเพียง อ.แม่จริม อ.ปัว อ.นาน้อย และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 85   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1094   แนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ สถานที่ตั้ง (On site) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1095   การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1096   ขอความร่วมมือสำรวจปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1093   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2565
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1070   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1071   คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่ีมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 132   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินมลพิษทางน้ำ สำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1072   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ไปตามกฏหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสำหรับ อปท. จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1056   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 130   การดำเนินงานโครงการทุนศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 131   แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.บ้านหลวง สถอ.สันติสุข สถอ.เฉลิมพระเกียรติ และ สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (การคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1055   การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   ขอประชาสันพันธ์แนวทางการขอรับการประเมินและการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart Web)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 128   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมออนไลน์ให้บุคลากรที่มีความสนใจโดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมไปยังหน่วยงานผู้จัดอบรมโดยตรง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615