กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0215   ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0214   กำหนดเผยแพร่หนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8407   การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8404   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึการ 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/0176   แจ้งการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8363   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนงานอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2170   การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2155   การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8258   การยืนยันความต้องการของรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อสยับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในท้องที่ที่ขาดแคลน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2129   ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 207   การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงามเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสดี ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2125   การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2128   เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2127   การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2122   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว206   ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินผลพฤติกรรมทางจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2105   การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2121   การสำรวจประสิทะิภาพของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสอ่งปลูกาสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2103   คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2106   ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ด่วน  นน 0023.3/ว 2111   การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่" มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว0205   ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2085   ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการส฿กาาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8056   การส่งเสริมสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2068   การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2070   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2071   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2060   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0203   จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว2018   รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2017   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 201   ขอความร่วมมือเร่งรัด อปท. ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับ อปท. ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว และ สถอ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2011   โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2012   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1966   การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1994   ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1981   การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1982   ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 160   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ อบต.หมอเมือง อ.แมจริม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว199   เลื่อนการดำเนินการโครงการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว198   ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1965   โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1969   ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1968   การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนอนนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1970   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1963   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใ้หแก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1962   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัด อปท. ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว1924   การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1960   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้ง อบต.ฝายแก้ว อบต.ไหล่น่าน อบต.นาน้อย อบต.ตาลชุม (เวียงสา) และ อบต.น้าปั้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7634   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1935   ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1936   แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1957   เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30,33-34     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1947   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว196   เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 155   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบบาดาลจนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำต้วน อบต.ฝายแก้ว (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 194   ประชาสัมพันธ์ให้ครูสังกัด อปท. เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1925   การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   แจ้งให้ อปท. รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-05-2564
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1912   การบันทึกการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1913   ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/7470   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3ฯ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว187   แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว185   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว186   แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 7456   การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัด อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1875   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1885   ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564   
doc220210505020852.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1883   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1889   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ของ อปท. (แจ้ง เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว180   แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว0181   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1855   เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1856   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1863   แนวทางการปฏิบัติ"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1864   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7067   โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานนุบาลของ อปท. ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7064   เลื่อนกำหนดการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0183   แนวทางการขยายรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1854   ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 7166   หารือการขอกลับมาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/7162   การแต่งตั้งผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1832   เลื่อนกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0144   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลกองควาย) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1825   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีดรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0182   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ อปท. ในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1802   ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั้น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1798   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1   
doc220210427072335.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1800   การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) (แจ้ง อบจ.และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1799   เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1793   เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดการบรรยาย หัวข้อ "การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด "     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0017.4/ว5556   การปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยงบการบริหารงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1809   กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0017.4/ว 5556   หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งการปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1804   การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับครูปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา เชียงกลาง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615