กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4777   สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 470   สำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4779   การคัดเลือกนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) (แจ้ง นายกเทศมนตรีทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   แจ้งโครงการฝึกอบรมผู้นำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 4780   แจ้งเปิดใช้งานระบบ ช่วยตอบข้อความตอบคำถามให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4751   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4748   ขอความอนุเคราะห์ตอบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแบบมาตรฐานการสนับสนุนภารกิจของ อปท. ในการดำเนินงานด้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4745   ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4740   การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทน อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   ขอส่งมอบสื่อแฟลชการ์ดเพื่อเผยแพร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4749   ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4741   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 466   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่เทศบาลเสนอเพือขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง ทต.ศรีษะเกษ ทต.เชียงกลาง และ ทต.ศิลาแลง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 464   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล (แจ้ง ทต.ดู่ใต้ ทต.งอบ ทต.ยอด และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 461   แจ้งการลงทะเบียนอบรมจัดหาผู้ให้บริการและหน่วยให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการตามกฏกระทรวงเพื่อรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 459   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 458   การขับเคลื่อนการดำเนินงามตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4726   เชิญประชุมนายกเทศมนตรีตำบลเพื่อเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4705   การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 (ยกเว้นบ้านหลวง ทุุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4683   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4687   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18570   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1- 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4693   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กเล็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการทำงานเชิงพื้นที่ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4695   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4690   โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ (แจ้ง อ.ภูเพียง อ.แม่จริม และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4686   การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการจากเทศบาลและประกาศกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนะโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4682   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด     งบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18526   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเแลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18473   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4657   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4656   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4660   ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ"เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุดวิถีชีวิตใหม่" ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18474   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/412   รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ (แจ้ง อสถ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 457   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4633   แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 450   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 453   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโสขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4629   แบบรายงานการดำเนินการของ อปท. ในการบริหารจัดการขยะดิตดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 449   การประเมินคุณภาพนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 448   การรายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18305   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4612   การจัดทำรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18304   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4611   หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4610   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4607   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/18271   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัมนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4608   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้อนถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 18303   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21718   ประกาศรายชื่อสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4606   การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 447   แจ้งขอความร่วมมือส่งประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษาฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18298   การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4597   ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 446   แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์กีฬาของชาติ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 445   แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 6 ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4601   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรังปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4602   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขนาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา เชียงกลาง ทุ่งช้าง นาน้อย แม่จริม สองแคว และ อำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4600   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4592   การปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีใหม่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาระนชาต จำกัด(มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4591   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4575   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4586   การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในอนาคต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4587   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา เวียงสา เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 441   แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4556   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง บ่อเกลือ แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 442   กฎกระทรวงควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 444   การประเมินเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 443   กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 440   ขอความร่วมมือรายงานการฉีดวัดซีนของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4559   การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4558   โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4557   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีัยยังชีพของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 439   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18121   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 436   ประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (แจ้ง สถอ.แม่จริม สถอ.บ่อเกลือ และสถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4535   การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4523   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4521   ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17916   เชิญเข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงิน (แจ้ง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4507   คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4506   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4505   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 434   หลักเกณฑ์และข้อกำหนดออกตามความในมารตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4485   การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 401   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ส่งหนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชารักษ์ ให้สถานศึกษาฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4491   การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 435   การประเมินความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4504   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17844   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17842   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4487   ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4463   ภารกิจจัดการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615