กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3750   การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13746   โครงการจัดงานการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13730   โครงการ อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13682   การแต่งตั้งผู้แทนของปลัด อปท. เป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3726   ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 370   รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยวภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13550   ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน แม่ครัว และผู้รับจ้างทำอาหารแก่สถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถารศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3691   การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียงกลาง และ อ.นาหมื่น) และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/252   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต. เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 14 (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 367   สำรวจรายชื่อนักเรียนหญิงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ปีการศึกษา 2565 และที่ตกหล่นในปีการศึกษา 2562 - 2564 (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3695   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13557   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน) (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3692   ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3694   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 366   การประชุม "การขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3690   การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3678   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยยวชาญรอบเดือนเมษายน 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3679   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอยกเวัน อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ) และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3659   ขอเชิญประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 364   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3644   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารการจัดการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13396   ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3646   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3645   แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13398   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 362   การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 363   การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3630   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 246   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจกาสถานณ์ความไม่สงบในจังหวัดแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาในช่วง 5 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "KIDs Dee" ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   การเิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 357   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3614   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3595   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13252   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 12978   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซื่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3583   แผนปฏิบัติงานภาคสนามการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำของ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3585   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3584   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด้กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3588   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3578   การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3579   แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตืในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3566   การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3564   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3565   การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 241   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3563   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ 13033   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3558   ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 354   ประกาศผลการการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 239   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต. เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงบประมาณตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3542   ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3543   ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 353   แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครและจัดส่งผลงาน ตามกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3539   สำรวจความต้องการเภสัชเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3516   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3505   โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12966   แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 351   ส่งมอบสื่อชุดนิทาน"อ่านอุ่นรัก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12974   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3504   การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12929   การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3494   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา อปท. ในระบบศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพือเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3482   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3475   ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ (แจ้ง อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3158   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3416   กาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3446   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3445   ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12553   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 345   ขอความร่วมมือเข้าประเมินพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 10) ประจำปีพุทธศักราช 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/12513   ขออุนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12519   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 339   ประชาสัมพันธ์โครงการ"มีดีต้องแชร์" ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 340   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3398   การมองโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศพด. ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3399   การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women is Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/231   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3389   การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3391   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12367   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3381   บันทึกข้อตกลงความร่วมมื้อโครงการ "ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่งคง มั่งคั่ง อย่างยังยืน" ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3370   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 และติดตามการบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3372   ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3369   ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3376   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ให้แก่ อปท.)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12324   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3328   แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3327   แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัาตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2565
ทั่วไป  นน 0023./ว 336   ขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 12165   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด   นน 0023.5/ว 3079   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3326   ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพิื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12138   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถนน) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 12144   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615