กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.3/ 8105   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.3/ว 298   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.3/ว 296   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.3/ว 295   ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.6/ว 297   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.6/ว 2056   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2566
 นน 0023.6/ว 2046   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจกาโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของ อปท. ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.3/ว 2037   การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.3/ ว 2038   การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษา สังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
    งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2566
 นน 0023.1/ว 294   โครงการอบรมหลักสูตร "สุดยอดผู้นำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2566
 นน 0023.6/ว 2040   ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.6/ว 2036   ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภพาน้ำประปา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2566
 นน 0023.3/ว 2031   ขอเชิญประชุมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ว 292   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ว 291   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์จากผู้มีส่วนเสียจากดครงการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู้เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ว 2029   แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ว 2030   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ว 292   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการภานใต้นโยบายและแผนระดับชาตืด้วยการป้องกัน กราบกราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ว 2012   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถีง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ (ที่มีเทศบาลตำบล) และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.3/ 7851   การจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2566
 นน 0023.2/ว 290   การสำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ฉบับเพิ่มเติม      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-05-2566
 นน 0023.6/ว 2007   การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2566)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2566
 นน 0023.5/ว 284   แจ้งการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Eletronic Market : e- MarKet)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2566
 นน 0023.5/ว 283   แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)      กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2566
 นน 0023.6/ว 280   แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน และแนวทางการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (สถอ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2566
 นน 0023.5/ว 282   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2566
 นน 0023.5/ว 281   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2566
 นน 0023.6/ 7811   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2566
 นน 0023.6/ 7796   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2566
 นน 0023.5/ว 1983   โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2566
 นน 0023.5/ว 1982   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2566
 นน 0023.6/ว 1931   ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ว 1976   การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภา ในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ว 279   ขอแจ้งการปรับมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ว 278   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ Long Team Care ในระดับพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.3/ว 1956   กาสรคัดเลื่อกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.3/ว 247   ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.3/ว 1955   ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับแฝนนานาชาติ ครั้งที่ 7     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.3/ว 275   นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.3/ว 277   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 20     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.3/ว 276   ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ 168   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ว 246   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมเป็นร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ ว 1954   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ว 245   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูร้อน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ 167   ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ ว 166   หารือการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2566
 นน 0023.6/ว 7573   การเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (แจ้ง สถอ.นาน้อย และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2566
 นน 0023.5/ว 244   กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2566
 นน 0023.5/ว 240   การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2566
 นน 0023.3/ 7572   ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2566
 นน 0023.6/ว 242   ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ในพื้นที่ทราบถึงรายชื่อพื้นที่ที่แสดงเจตจำนงเพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2566
 นน 0023.6/ว 243   สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2566
 นน 0023.5/ว 240   แจ้งการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2566
 นน 0023.5/ว 239   แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 (เมืองน่าน บ้านหลวง)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2566
 นน 0023.4/ว 241   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-04-2566
 นน 0023.5/ว 1903   การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2566
 นน 0023.3/ว 1920   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสถาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศุนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2566
 นน 0023.3/ 162   ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Culture Concert" (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2566
 นน 0023.6/ 7462   การแต่งตั้งผู้แทนของปลัด อปท. เป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2566
 นน 0023.5/ว 1882   การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2566
 นน 0023.5/ว 1880   การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2566
 นน 0023.5/ว 1855   การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2566
 นน 0023.6/ว 1891   หารือการขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายของ อบจ. เพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.พิษณุโลก (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2566
 นน 0023.6/ว 238   แจ้งแนวทางในการดำเนินงานในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2566
 นน 0023.6/ว 237   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2566
 นน 0023.3/ว 1876   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2566
 นน 0023.3/ ว 1877   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ครั้่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อ.เวียงสา ปัว เชียงกลาง บ่อเกลือ และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.3/ 7380   โครงการจัดกิจกรรม "วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท." ประจำปี 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.3/ 159   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.3/ว 1872   ขอเชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร สังกัด อปท. สมัครอบรม โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 4 หลักสูตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.3/ว 1873   ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคสพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.6/ว 1866   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สายพันธุ์ XBB.1.16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.6/ว 235   การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.6/ว 234   แนวทางการดำเนินขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2566
 นน 0023.4/ว 1857   หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-04-2566
 นน 0023.6/ว 232   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในสมัยวาระ พ.ศ.2566 - 2569     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2566
 นน 0023.6/ว 1842   กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2566
 นน 0023.3/ ว 231   ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2566
 นน 0023.4/ว 232   ส่งหนังสือตอบข้อหารือของจังหวัดสตูล จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปัตตานี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-04-2566
 นน 0023.2/ว 230   กำหนดจัดประชุมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-04-2566
 นน 0023.6/ว 229   การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกิฤต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2566
 นน 0023.4/ว 1815   หารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-04-2566
 นน 0023.3/ว 228   กฏกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2566
 นน 0023.2/ว 1804   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายม 2566)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2566
 นน 0023.2/ 7082   เเจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษา๓าคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูเเละค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายม 2566)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2566
 นน 0023.2/ว 227   เเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูเเละบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรุ่นที่ 5     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ว 1797   การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.6/ ว 226   ขอเรียนเชิญเข้ารประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.6/ ว 1786   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ 155   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโึครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.6/ ว 1788   การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ 6992   หารือการเบิกจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพคนพิการ (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ว 1775   แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2566
 นน 0023.3/ว 224   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้พิการ ด้อยโอกาสทางการศึกษาและกลุ่มเปราะบาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2566
 นน 0023.3/ว 1752   การประชุมโครงการอบรมทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565 เพื่อยกระดับการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2566 ให้เพิ่มสูงขึ้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ว 217   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ ว 223   เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.3/ว 220   ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615