กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4135   การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน.และ ทม.) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4050   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4052   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4056   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฏีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 398   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4087   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4086   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4083   การกำหนดหลักเณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4082   แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4068   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 392   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4088   การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 395   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4055   การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อของ อปท. ในระยะเร่งด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0014.5/ 2632   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4018   แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/363   แจ้งการดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 390   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการขอใช้เครื่องมือต่างๆของ Google     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4031   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3992   เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4071   การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 385   แจ้งการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 386   แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3999   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3998   ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 387   พิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของ อปท. ด้านการควบคุมป้องกันและแก้ไขมลพิษ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 384   ขอความร่วมมือรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศพด. (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอเท่านั้น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3969   การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุยาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยิ่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3980   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ดครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3979   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และ อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3978   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมชูปถัมภ์ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   การจัดส่งชุดสร้างความรู้แม่และเด็กในการป้องกันโควิด - 19 แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ) และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3968   การรายงานผลสัมฤทธิ์ขอโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชีวัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   
doc220210928025757.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3966   การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 354   การดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายการประเมินตนเองของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 381   ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3965   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3960   ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15853   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3958   แจ้งปรังปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3943   แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3925   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3922   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรังรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 51007/ ว 2494   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่นจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อปท. ทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15649   ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS)" และโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15682   รายงานผลโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกมารี ประจำปี 2564 (อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 376   แจ้งการปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3919   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   เตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 "ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 370   ขอความร่วมมือ อปท. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสังกัด ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15508   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 369   การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3900   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถานบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3899   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้อนต้นทำหมัน และ/หรือฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม "วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก พ.ศ. 2564"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15485   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3892   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15446   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) แจ้ง อ.ทัาวังผา     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15449   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15445   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3880   กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3879   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15408   มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 367   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15325   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15276   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 366   แจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในระบบที่ไม่ถูกต้องในระบบ CATAS System เพื่อให้สถานศึกษาช่วยเหลือและติดตามการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด ในระบบรายงาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 365   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครุและบุคลากรในสถานศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 364   ขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้บริการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15239   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3831   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3832   ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (นายอำเภอทุกอำเภอ (ที่มีเทศบาล) และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15052   ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3807   การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลปริมาณของท้องถิ่น (Workload Tracking System)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3805   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน" และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   ขอข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3804   นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไลการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและหนังสือชุดความรู้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี (แจ่ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 361   ขอความร่วมมือจังหวัดน่านแจ้ง อปท. สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัดซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน   
doc220210910083914.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   การดำเนินงานจัดฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่นยืนด้านการศึกษาการ SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3797   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3793   แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3790   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3776   แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 356   แจ้งโครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน เจริญรอยตาม เบื้องพระยุคลบาท โครงการเด็กดีของแผ่นดิน ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3756   การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3757   การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3724   การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ขยายระยะเวลาประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3717   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 353   สำรวจรายชื่อและข้อมูลการฉีดวัดซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย   
doc220210908055232.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14715   หารือการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2 / ว 3725   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3726   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) สำหรับเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 355   ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จัดส่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบริหารงานศึกษา ระดับต้น(เพิ่มเติม) เพื่อให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3705   รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3710   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615