กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1944   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1925   การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1928   การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 198   การใช้ประโยชน์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี "อปท. 4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1920   การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/6764   โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) รอบที่ 2 ปี 2565 และขอเชิญสถานศึกษาที่สมัครเข้า่รวมโครงการตั้งแต่ปี 2565 - 2565 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 195   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 126   แจ้งส่งเอกสารอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (แจ้ง อบต.ฝายแก้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1899   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 192   แจ้ง อปท. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 9 (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1875   การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1874   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6569   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1866   ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Bum check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1867   สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1869   การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลยและชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management ในหลักสูตรสถานศึกษาของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1868   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1849   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1847   แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 191   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ และ สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 190   การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 189   แจ้งกำหนดจัดประชุมสัมมนาเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ "พาน้องกลับห้องเรียน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1832   ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงนำโดยยุงลายก่อนการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1830   ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 124   แจ้ง ทต.งอบ อ.ทุ่งช้าง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต.เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ฯ (แจ้ง ทต.งอบ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1773   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1828   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1774   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/6409   การโอนเงินจัดสรรงบประมษณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ.เเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/6410   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน ไตรมาสที่ 3 (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1800   การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรัีกษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1823   การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1820   แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ อปท. ในจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1801   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1798   แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ปีงบประมาณ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 184   ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1799   การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 182   บัญชีนวัตกรรมที่ครบกำหนดอายุสิทธิ เดือนมีนาคม 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 183   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 6224   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1804   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 121   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1787   แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 178   ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   แจ้งดำเนินโครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 181   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาสาธารณะ (Public Forum) เพื่อนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1772   ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินงานตรวจคัดกรอกการติดเชื้อไว้รัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ีมีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1737   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1724   การดำเนินการโครงการ อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1702   ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1701   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทะศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1700   การรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1699   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าย "Calorie credit challenge" (DPE nub cal)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1722   โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (TRA 2022)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 177   แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 175   เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 176   ประชาสัมพันธ์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 113 (1/2565)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1684   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามกกหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสำหรับ อปท. จังหวัดน่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  21-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1694   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 174   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน ทต.ดู่ใต้ ทต.กลางเวียง ทต.ศรีษะเกษ ทต.งอบ อบต.บ่อ อบต.ฝายแก้ว อบต.สถาน (ปัว) อบต.นาทะนุง และ อบต.เปือ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1695   โครงการ 130 ปี มหาดไทย เด็กไทยรวมใจภักดิ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6039   ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1674   การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 173   กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1671   การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC.) ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1670   แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1640   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1639   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อบต.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1660   ขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1659   ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4243   หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 กรณีหนูระบาดกัดกินข้าวไร่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1652   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ถึงนายอำเภอทุ่งช้าง, เชียงกลาง, เวียงสา, ท่าวังผา, เมืองน่าน และนายอำเภอนาน้อย)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1642   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย - มิ.ย. 2565) (ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ทุ่งช้าง, บ่อเกลือ, แม่จริม และอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1641   หารือการพิจารณาโทษวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1638   ประกาศผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 169   กำหนดเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1623   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1622   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 168   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1564   แจ้งกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้ง ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ภูเพัียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5702   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2565" (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1565   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2565
ทั่วไป     ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1552   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1543   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 ปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน ทต.ดูใต้ ทต.กลางเวียง ทต.ศรีษะเกษ ทต.งอบ อบต.บ่อ อบต.ฝายแก้ว อบต.สถาน อ.ปัว อบต.นาทะนุง และ อบต.เปือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 163   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1541   ขอเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขยะ บ้านสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (แจ้ง อ.บ่อเหลือ อบจ.น่าน และ อบต.ดงพญา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 167   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ การ์ตูนดรุณคุณธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   การดำเนินโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1534   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 165   ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย หัวเรื่อง "คุย 3 อ. (อ้วน อาหาร ออกกำลังกาย) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1527   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1525   การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 164   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินสำหรับทิ้งขยะ บ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1517   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อการสอนในหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจทัล (Digital Citizenship) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1504   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถึง นายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว และนายอำเภอทุ่งช้าง)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1511   การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Umraniye escort girls photos and phones to our site soul in and around umraniye. ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite umraniye Escort.     กลุ่มงานการเงินฯ  05-04-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615