กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2578   ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน อปท. เข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ของ อปท. ผ่านระบบออนไลน์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0252   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 เรื่อง "ติดอาวุธป้องกันตัวพ้นภัยทางเพศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2575   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2572   การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2571   การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ปีการศึกษา พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2563   ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ อปท. (แจ้ง อ.ปัว และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2562   ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2550   ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0247   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2528   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2539   การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2538   ขอความร่วมมือในการดำเนินงามเก็บรวมรวมข้อมูลโครงการสำมะโนในธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2533   การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ปีงบฯ64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2505   การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 0222   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2466   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2489   การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 23 มิถุนายน 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2475   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9732   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1241   แจ้งการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต่องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2472   แนวทางปฎิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2465   ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ๊     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0242   รับรองคุณสมบัติตนเองตามแบบ คส.2 (ใหม่) เพื่อใช้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0243   จัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ เพื่อส่งให้ อปท. แห่งละ 1 แผ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0242   แจ้งขอความร่วมมือให้แจ้งผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2438   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้นยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0240   ขอเชิญประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2434   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2424   การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2423   โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2426   รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2425   หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9474   ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 238   แจ้งเลื่อนการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลุกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 237   ขอความร่วมมือให้รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) ของ อปท. ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9475   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2418   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9440   รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของ อปท. ปีงบประมาณ 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9441   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2412   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2411   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2403   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 236   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัด อปท. ในการสนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขันเพิ่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ้่น พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 233   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2394   ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2393   การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 235   ขอความอนุเคราะห์ส่งสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563   
doc220210611075924.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   แจ้งการลาออกของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ราย นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 234   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ดำเนินการติดตามผลให้โรงเรียนในสังกัด อปท. ที่ยังไม่เคยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงส อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2397   การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉับบที่ 20) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2398   ปรับแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.สันติสุข อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา อ.แม่จริม อ.บ้านหลวง อ.สองแคว อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2389   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้่าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 232   ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2390   แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2353   การเตรียมควารมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2365   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสรนิมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3 /ว 2357   การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบขอ้มูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2359   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่ อปท.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 9223   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 2 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2340   แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2333   แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 231   สำรวจชื่อผู้ประสงค์รับวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220210604094104.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 00023./ ว 0006   แจ้งการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ทั่วไป  นน 0023./ ว 2324   กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 230   แจ้ง อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด เลือนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2293   การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 228   ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2288   ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2281   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/8814   การจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2282   แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 226   การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0227   แจ้งให้สำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพิ่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนฯและการเปิดสถานศึกษา   
doc220210601015504.
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2283   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2259   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2249   แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8698   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2246   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2243   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน   
doc220210528040600.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8693   หารือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2245   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2244   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8659   ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0223   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้งเฉพาะท้องถิ่นอำเภอ และ ทม.น่าน)   
doc220210527091806.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2233   การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ 8563   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2222   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 221   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 222   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 220   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ สถอ.สองแคว สถอ.แม่จริม สถอ.บ้านหลวง สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2221   การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 184   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ อบต.ป่าแลวหลวง (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2204   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0217   สำรวจข้อมูลเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื่อ อปท. เพิ่มเติม   
doc220210524091740.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว0216   ตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพผ่านGoogle form เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0181   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการดครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีตฯ อบต.บ่อ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0180   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 2, 4, 7 ตำบลผาสิงห์ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8465   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 2 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615