กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 4469   การประชุมรับทราบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 431   การจัดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
doc220211027024156.pdf
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4455   สำรวจความต้องการขอรับสัยสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4444   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่มี ศพด. ดำเนินการตอบแทนรายงานเปิด ศพด. ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4443   ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4435   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17565   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4426   ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. (ศพด.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4421   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4414   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2546"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4412   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 426   แจ้ง อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รับ - ส่งหนังสือผ่าน e-mail และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/391   ประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (แจ้ง สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4408   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 425   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4378   กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินปรจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว419   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กันยายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว420   บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 422   การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคคลกรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4388   แนวทางการป้องกันและลดเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4380   แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4379   กฏกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4377   มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัด อปท. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17310   เชิญเข้าร่วมชี้แจงรานละเอียดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดน่าน (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4366   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 418   การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4367   แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศพด.) ในสังกัด   
doc220211019040833.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4370   การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17276   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4359   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 416   แจ้งประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปกิบัติหน้าที่ ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4283   การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4258   แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4259   การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4307   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4189   แจ้งกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.แม่จริม และนายอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4308   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4305   การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4306   แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4297   ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ   
doc220211014062635.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4298   การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยุ๋ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย   
doc220211014061554.xlsx
 
doc320211014061554.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 414   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยและดินถล่มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4276   แนวทางปฏิบัติของ อปท. ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4285   การจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4291   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4275   ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16918   แจ้งมติคระกรรมการ ม.ท.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2564 และกรณ๊ต่างๆ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4254   นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 413   ขอความร่วมมือ อปท. จัดบูธแสดงผลงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 411   สำนักงาน ก.อบต. แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4252   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)   
doc220211012055838.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4244   แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ ทต.และ อบต.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6753   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4218   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4217   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 16708   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4215   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4183   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4184   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4184   การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4223   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 409   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4224   ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4222   ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทะศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4221   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4214   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 406   รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  รง 0452/ว 16663   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทต.ดู่ใต้ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4203   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4185   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2564
สั่งการ  นน 0023.4/ว 403   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมการประขุมเพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4197   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 405   ขอความร่วมมือแจ้งคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ในสถานศึกษาในสังกัดทราบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 404   ขอความร่วมมือ อปท. รายงานข้อมูลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เยาวชน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4181   การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป้นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2 / ว 4187   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณ๊เยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 373   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติกู้เงินจากสถานบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว (แจ้ง สถอ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4182   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4171   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4178   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4177   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4176   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4173   ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่... ) พ.ศ...... (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว4172   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023./ว 4188   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอกฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4174   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4175   การจัดสัมมนาหัวข้อ "การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย" (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 401   การประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4143   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4142   กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้านยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4144   การแจ้งปลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 400   แจ้งสำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมการจัดหาผู้ให้บริการตามกฏกระทรวงฯ ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง สอถ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4145   ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4141   การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4136   แจ้งเรียกคืนเงินค่าปรับกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.บ้านหลวง อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4136   แจ้งเรียกคืนเงินค่าปรับกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615