กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3490   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3483   เชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนายการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 334   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 331   แจ้งเปลี่ยน QR Code ในการดาวน์โหลดเอกสารการอบรมผู้สัมผัสอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 332   แจ้ง อปท. กำหนดจัดให้มีการบรรยายและการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3444   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3434   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 294   แจ้งการดำเนินการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3434   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. (LocalSchool) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3386   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3431   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )   
doc220210820021403.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 323   หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเละต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3388   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3389   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3390   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3395   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 322   แจ้งการแนบเอกสารในการช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220210818080030.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3394   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 321   การช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 318   แจ้งการจัดประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3352   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3360   สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13482   โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13481   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   ขอตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องวัดฝุ่น "cusense"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมุลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3341   การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 309   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3334   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3333   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3323   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   ขอให้สำรวจรายชื่อและข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรในสังกัดคณะกรรมการฯให้เป็นปัจจุบัน   
doc220210810074657.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 308   ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ (Online)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3297   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3275   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 305   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3284   ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด้กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 306   แจ้งกำหนดการโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ 304   แจ้งให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3283   การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3276   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3045   ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3269   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3265   ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 299   ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 298   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3236   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3247   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3248   การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง งวด 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3249   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร สำหรับโรงเรียนที่ีมีการจัดบริการโครการอาหารกลางวัน   
doc220210806073107.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3244   การคัดเลือกนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 301   หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรมและรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 302   แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3234   การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3233   การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3235   การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3239   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3239   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.ว 3240   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3232   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3237   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3035   มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3209   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3208   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3206   ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3205   กฏกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3204   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อปท. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3216   การมอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา)   
doc220210804082430.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/271   แจ้งการยุบเลิกรหัสสถานศึกษา ของ ศพด.บ้านห้วยไฮ อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง กรณียุบเลิกสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3211   ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3210   ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.1/68   แจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3199   การแกั้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3198   สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3185   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3184   ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3186   การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) (ยกเว้นอำเภอบ่อเกลือ และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ทั่วไป  นน 0023./ว 3187   แนวทาสงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3169   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา ปัว เวียงสา เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง นาหมื่น สันติสุข บ่อเกลือและนายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 296   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 หัวข้อ "คุย 3 อ (อ้วน อาหาร ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.6/ว 297   การบันทึกข้อมูล info ระดับอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3170   แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3136   เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3135   ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3139   การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3159   มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 290   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 295   ส่งสมุดลงนามปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา" (แจ้ง สถอ. เมืองน่าน เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว บ้านหลวง และ สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3133   รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3134   การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเพข้ารับทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3116   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3092   การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-07-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3046   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัีติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3089   แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615