กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2609   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2570   กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2543   ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2554   แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2553   เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2546   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565   
doc220220623035138.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2573   การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2572   การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบโรคพิษสุนัขบ้าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2545   การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9083   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2547   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2548   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติกการเพิ่มทักษะปฎิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือรา่ชการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2537   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2544   โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการพัสดุท้องถิ่นเพื่อลดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องและข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9073   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ (ถนน) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2538   การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) "ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน" กรมการปกครอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2512   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2526   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2508   หลักเกณฑ์การขอเปลื่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-06-2565
ทั่วไป     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่าน เว็บไซต์ ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2501   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด. ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2502   รวมรุ่นการอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2503   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2504   ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2494   การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 272   การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2495   ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 173   โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2496   การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 270   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรกำลัง 3 ปี ของ อบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2477   ขอให้รายงานการตรวจติดตามหอพักในพื้นที่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2481   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉับบที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8808   การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป้นพนังงานสถานธานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2471   แนวทางปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 268   การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภันออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8796   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ (แหล่งกักเก็บน้ำ) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2457   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2464   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2458   ขอเชิญครูผู้สอนสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2460   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2463   ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท. บันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสารธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 266   การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 267   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565   
doc220220610061656.pdf
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/002   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล แห่งละ 1 คน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มิ.ย.2565 เวลา 09.00 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2450   แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2431   โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2425   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2423   การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 264   ประชุมแนวทางการนิเทศโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 265   ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินชุมชน/หมูบ้านลดและคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2411   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 263   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดงานโครงการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 262   การจัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2398   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2400   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e_plan) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2398   โครงการผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การคิดแก้ปัญหาฯในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 261   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยและดินถล่มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   ขอความอนุเคราะห์รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 253   รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2397   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2396   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 255   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมัมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 8 ฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา สถอ.นาน้อย และ สถอ.แม่จริม )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2377   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มพื้นที่ 4 และกลุ่มพื้นที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2379   การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8432   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถนน) แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2565
สั่งการ  นน 0023.2/ว 2355   โครงการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 8330   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2352   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 8331   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2353   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2350   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2332   ประชาสัมพันธ์และเปิดรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8324   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศพด.) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 0249   ขอเชิญประชุม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 0252   ประชาสัมพันธ์โครงการฝีกอบรมบุคลากรระดับท้องถิ่น หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2333   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2308   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 251   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 250   การสำรวจและรายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 0248   การพิจารณาให้ความเห็นตามแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2314   แนวทางประกอบพิจารณาอนุมัติการกู้เงิน อบต.ยะรัง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2303   แจ้งมติที่ประชุมกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กเยาวชน ครั้งที่ 2/2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2289   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 0246   การสั่งจอง บันทึกท้องถิ่น 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 0245   อบรมการเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบ Thai Water Plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2245   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึการ 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 243   ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 242   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2231   การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 7888   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2215   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 2216   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิ นอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 7889   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 7891   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 2218   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จริม อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2219   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2241   ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-05-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615