กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.3/ว 39   ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดงาน "วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบบปัน" และแนวคิด "สร้างวิถีครู"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2566
 นน 0023.3/ว 41   ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2566)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2566
 นน 0023.3/ว 221   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ้บัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2566
 นน 0023.6/ว 215   รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2566
 นน 0023.6/ 936   ขอหารือการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2566
 นน 0023.3/ว 35   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2566
 นน 0023.2/ว 30   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-01-2566
 นน 0023.2/ว 27   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-01-2566
 นน 0023.3/ ว 33   ขอเชิญประชุมสัมมนา"ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัด โดยผ่านกลไลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.)"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2566
 นน 0023.3/ว 34   การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนฟันดีจังหวัดน่าน) (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2566
 นน 0023.4/ว 26   ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-01-2566
 นน 0023.4/ว 25   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-01-2566
 นน 0023.3/ว 31   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน นาน้อย และ สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2566
 นน 0023.3/ว 32   ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2566
 นน 0023.3/ว 160   การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2566
 นน 0023.3/ว 23   ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2566
 นน 0023.3/ว 164   ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเททร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2566
 นน 0023.6/ว 136   การจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไป ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่" (แจ้ง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ นาหมื่น สองแคว บ่อเกลือ บ้านหลวง วันติสุข และ อ.แม่จริม) และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2566
 นน 0023.6/ ว 135   เชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.แม่จริม และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2566
 นน 0023.3/ว 22   แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และ วิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรุ่นที่ 1 - 5 ระหว่าง วันที่ 14 - 28 มกราคม 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2566
 นน 0023.1/ว 116   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-01-2566
    งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2566
 นน 0023.3/ว 131   การตรวจสอบรายชื่อที่ตั้งหมู่บ้านและรายละเอียดผู้ประสานงานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2536 - 2558 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)   
doc220230111093719.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2566
 นน 0023.3/ว 21   การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2566
 นน 0023.3/ว 20   นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2566
 นน 0023.3/ว 19   การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2566
 นน 0023.3/ว 115   โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.6/ว 117   เชิฐประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ภูเพียง อ.นาน้อย อ.ท่าวังผา อ.สองแคว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.6/ว 608   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (CCTV) (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.6/ว 17   ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ผ่าน Application H4U plus     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.3/ว 18   โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.6/ 558   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีแุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.6/ว 102   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.6/ว 15   ประชาสัมพันธ์มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำให้ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.3/ว 16   ตอบแบบสอบถามออนไลน์การดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV ของสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2566
 นน 0023.2/ว 101   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ว 100   แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ 480   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาฮ่องลี่ หมู่ที่ 9 บ้านนาวงศ์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.6/ 482   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีแุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ว 85   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ว 14   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ 453   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (แจ้ง อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ว 13   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ว 337   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/ว 8   การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICE)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2566
 นน 0023.3/369   การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2566
 นน 0023.3/ว 60   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2566
 นน 0023.3/ว 64   หารรือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2566
 นน 0023.3/ว 11   การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2566
 นน 0023.3/ว 10   โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2566
 นน 0023.6/ว 70   การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2566
 นน 0023.3/ว 57   ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิกติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2566
 นน 0023.2/ว 72   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2566
 นน 0023.2/ว 51   หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการป.ช.ช.ชีิมูลความผิดทางอาญา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-01-2566
 นน 0023.4/ว 46   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-01-2566
 นน 0023.3/ว 7   การรับสมัครนักเรียนเพือรับทุนการศึกษาสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.4/ว 31   ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลื่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-01-2566
 นน 0023.3/ว 24   การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.3/ว 19   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.3/ว 20   การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.6/ว 5   แจ้งการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.6/ว 4   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.3/ว 4   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.3/ว 2   แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.6/ว 3   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. แจ้งให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตอบแบบสอบถาม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2566
 นน 0023.3/ว 601   ขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2566
 นน 0023.3/ 410   การบริจาคสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่จัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2566
 นน 0023.6/ว 603   การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ตอบโต้สถานการณ์ และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เขตสุขภาพที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2566
 นน 0023.3/ว 5695   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2566
 นน 0023.3/ว598   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 18     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 597   คู่มือการใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platfrorm)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 5700   แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 5696   แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระวานสอนใหนสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 5703   โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.5/ว 605   รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณณ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-12-2565
 นน 0023.6/ว 600   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์"ล้างตลาดทั่วไป ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.6/ว 5679   มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.2/ว 5673   เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 5655   การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2565
 นน 0023.1/ว 579   การจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2565
 นน 0023.3/ว 5649   การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.6/ว 5648   การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.4/ว 5643   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-12-2565
 นน 0023.4/ว 5621   ขอหารือการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 596   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 5632   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 594   โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน TOYOTA Dream Car Art Contest"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 5619   โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "ปลูกผักรักษ์โลก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.6/ว 593   ขอเชิญเข้าร่วประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2565
 นน 0023.3/ว 5586   การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2565
 นน 0023.6/ว5596   ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2565
 นน 0023.5/ว 5602   การปรับปรุงเมนูการใช้งาน และวิธีการเปลื่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5/ว 592   โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5/ว 5594   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5/ว 5585   แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.5//ว 5584   การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5559   เชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" (แจ้ง อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5558   การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และโครงการเสริมสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5550   ขอส่งผบงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 นน 0023.3/ว 5549   คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งกปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615