กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12367   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3381   บันทึกข้อตกลงความร่วมมื้อโครงการ "ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่งคง มั่งคั่ง อย่างยังยืน" ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2565
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3370   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 และติดตามการบันทึกแบบรายงานผลการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3372   ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3369   ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3376   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ให้แก่ อปท.)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12324   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3328   แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3327   แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัาตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2565
ทั่วไป  นน 0023./ว 336   ขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 12165   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด   นน 0023.5/ว 3079   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3326   ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพิื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12138   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถนน) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 12144   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3274   งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3293   แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3292   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3079   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3290   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3278   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 332   ประชาสัมพันธ์จัดการถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้เท่าทันภัยออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3277   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   ข้อหารือกรณีจัดเลี้ยงอาหารผู้ป่วย/ผู้ถูกกักตัว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3279   การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3280   ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3275   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ ทศวรรษที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3257   การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงหมาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3258   สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 330   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3260   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3261   ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2565 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 329   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 3/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/11826   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3233   ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และการนำนักเเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรังรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าเฝ้าฯรับรางวัล (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3239   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิของ อปท. พ.ศ. 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3240   การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3241   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3211   จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3209   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3197   คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3198   แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/11667   การจัดเก็บถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3157   ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3169   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3156   โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 328   แจ้งประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 326   ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน อปท. (บฉถ.) รุ่นที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 325   การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11549   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3156   ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3140   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ และข้อคิดเห็นของผู็มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3129   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3135   การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11394   การเลื่อนขั้งค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11406   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3108   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 322   การคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3095   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3096   ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3097   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3099   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3098   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3086   การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 321   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 14     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 320   การจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3080   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3052   ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 319   ขอความร่วมมือสนับสนุนสารกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน และการเตรียมความพร้อมควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3064   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น อปท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3042   โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3046   การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางเกษตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3038   แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 212   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าวังผา (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3036   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3037   การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3020   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3011   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลกรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 317   ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 316   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม (โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 210   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3010   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมืองน่าน อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3009   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อบโอกาสทาสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
doc220220719034101.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3013   ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2996   การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 315   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2987   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   การอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว นาน้อย อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2978   การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน   
doc220220722080342.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล กิจกรรมงานดูแลครูไทยวัยเกษียณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2946   ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนาประทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2954   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10775   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แหล่งกักเก็บน้ำ) (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2945   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2930   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 311   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน "ดาวรุ่งลูกทุ่งสยามมหานคร" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615