กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 126   กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 129   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 130   เชิญประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 117   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 94   ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 95   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 12   แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ 01   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง"วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 71   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/244   หารือกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แจ้งย้ายออกนอกพื้นที่ (ถึงนายอำเภอเชียงกลาง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 67   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5549   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 61   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากภัยหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 6   แนวทางการปฏิบัติกรณีพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3   รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน พฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 47   แนวทางการเสนอดครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5529   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21533   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21531   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1   การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5532   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18   การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5527   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 19   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5544   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5514   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม อำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5496   การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5497   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5505   ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 548   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโครพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4575   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5472   พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 542   แจ้งแนวทางการจุัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 540   รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (plus HL) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเด็กล้านนาไม่อ้วนตามบริบทพื้นที่แบบองค์รวม ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 543   ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริืมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5480   โครงการ "เทียนชนวน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 545   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การทำงบการเงินของหน่วยงานลูก (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์และการจำหน่ายสินทรัพย์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 544   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพ และการปฏิบัติ ตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20077   แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5498   แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจราณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5470   ภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5473   คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5474   การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5450   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21178   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 538   การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5439   แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5431   แนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 455   รายงานการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5350   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5371   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/457   การส่งมอบต้นฉบับคู่มือครูฯ ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) (อำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5372   ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20972   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าวังผา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 535   ขอเชิญศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/455   รหัสสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20878   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5343   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน (แจ้งทุกอำเภอ ยกเว้น อ,สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5345   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้านเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5326   การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5312   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5311   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 534   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX 300 V.4     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ (แจ้ง สถอ.ภูเพียง สถอ.แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5330   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิะีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับกิจการตลาด พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 530   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่น 3"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว529   แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลงานทางออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทยฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5328   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 531   ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการประเภท การสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีเสียชีวิต     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 532   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน U2T ธรรมสุข Thammasat For People “U2TTU กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” (น่าน - ลำปาง - เชียงใหม่ - ปทุมธานี) (ท่าวังผา บ้านหลวง เมืองน่าน เวียงสา ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5292   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20635   การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 (อำเภอบ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 528   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิตอล (Digital Literacy)" (อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 527   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการพัฒนาทักษะสอง EF (อำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/20585   การสำรวจ ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/2097   แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5285   การดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 20427   การโอนเงินสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่ารุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5228   แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5184   กฏหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5193   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5192   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 517   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 521   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบรูณาการจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ภูเพียง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2564
ทั่วไป     ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 522   เตรียมความพร้อมและรับรองการใช้งาน DIGITAL PENSION     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5189   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 516   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เรื่อง การส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5147   การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5146   การสนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 418   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615