กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21718   ประกาศรายชื่อสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4606   การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 447   แจ้งขอความร่วมมือส่งประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษาฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18298   การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4597   ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 446   แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์กีฬาของชาติ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 445   แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 6 ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4601   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรังปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4602   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขนาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา เชียงกลาง ทุ่งช้าง นาน้อย แม่จริม สองแคว และ อำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4600   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4592   การปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีใหม่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาระนชาต จำกัด(มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4591   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4575   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4586   การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในอนาคต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4587   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา เวียงสา เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 441   แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4556   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง บ่อเกลือ แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 442   กฎกระทรวงควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 444   การประเมินเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 443   กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 440   ขอความร่วมมือรายงานการฉีดวัดซีนของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4559   การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4558   โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4557   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีัยยังชีพของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 439   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18121   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 436   ประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (แจ้ง สถอ.แม่จริม สถอ.บ่อเกลือ และสถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4535   การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4523   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4521   ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17916   เชิญเข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงิน (แจ้ง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4507   คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4506   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4505   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 434   หลักเกณฑ์และข้อกำหนดออกตามความในมารตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4485   การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 401   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ส่งหนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชารักษ์ ให้สถานศึกษาฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4491   การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 435   การประเมินความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4504   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17844   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17842   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4487   ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4463   ภารกิจจัดการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4474   การตรวจรับรองรายงานการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง ทุ่งช้าง แม่จริม นาหมื่น สองแคว บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4473   การจัดทำหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ (e-book) เผยแพร่ผลงาน อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4467   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 (วิทยากรแกนนำ)   
doc220211027070924.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4466   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง เชียงกลาง ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น แม่จริม ปัว สันติสุข และ ทม.น่าน)   
doc220211027070433.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 4469   การประชุมรับทราบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 431   การจัดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
doc220211027024156.pdf
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4455   สำรวจความต้องการขอรับสัยสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4444   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่มี ศพด. ดำเนินการตอบแทนรายงานเปิด ศพด. ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4443   ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4435   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17565   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4426   ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. (ศพด.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4421   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4414   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2546"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4412   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 426   แจ้ง อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รับ - ส่งหนังสือผ่าน e-mail และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/391   ประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (แจ้ง สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4408   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 425   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4378   กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินปรจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว419   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กันยายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว420   บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 422   การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคคลกรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4388   แนวทางการป้องกันและลดเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4380   แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4379   กฏกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4377   มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัด อปท. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17310   เชิญเข้าร่วมชี้แจงรานละเอียดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดน่าน (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4366   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 418   การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4367   แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศพด.) ในสังกัด   
doc220211019040833.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4370   การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17276   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4359   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 416   แจ้งประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปกิบัติหน้าที่ ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4283   การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4258   แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4259   การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4307   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4189   แจ้งกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.แม่จริม และนายอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4308   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4305   การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4306   แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4297   ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ   
doc220211014062635.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4298   การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยุ๋ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย   
doc220211014061554.xlsx
 
doc320211014061554.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 414   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยและดินถล่มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4276   แนวทางปฏิบัติของ อปท. ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4285   การจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4291   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4275   ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16918   แจ้งมติคระกรรมการ ม.ท.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2564 และกรณ๊ต่างๆ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4254   นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 413   ขอความร่วมมือ อปท. จัดบูธแสดงผลงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615