กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.3/ ว 433   การรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน   
doc220221003101025.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2565
 นน 0023.3/ว 4172   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4221   การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4219   ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ 15603   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ 15608   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4208   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ต้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ 15584   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4209   การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.2/ว 4153   การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริหารจากเทศบาลและประกาศกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และรดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-09-2565
 นน 0023.5/ว 4120   การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4170   เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ 15492   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4173   การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4171   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับประเทศ "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2565
 นน 0023.3/ว 4165   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโลก เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2565
 นน 0023.1/ว 4146   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-09-2565
 นน 0023.2/ว 4145   แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2565
 นน 0023.3/ว 4147   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท. พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2565
 นน 0023.3/ว 4133   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leader is Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2565
 นน 0023.3/ว 4138   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เวียงสา นาหมื่น ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2565
 นน 0023.3/ว 4130   แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาตื วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ แลสวนรุกขชาติ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2565
 นน 0023.1/ว 431   เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-09-2565
 นน 0023.3/ 15302   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4124   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 430   ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 429   การตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.1/ว 4104   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4117   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.ปัว เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 425   ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4102   สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4108   ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 426   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4100   มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว424   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4103   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2565
 นน 0023.3/ว 4090   ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2565
 นน 0023.3/ว 4089   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และคู่มือวิธีปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2565
 นน 0023.3/ว 4081   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2565
 นน 0023.3/ว 4066   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งลกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง นาหมื่น ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2565
 นน 0023.3/ว 423   การดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
doc220220923100120.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2565
 นน 0023.3/ 15098   การประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ 15096   รับสัมครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ 15095   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 421   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือสำรวจรายชื่อ อปท. เพื่อประกอบการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมกลุ่มย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 420   การประชุมรับฟังความคิดเห็น "สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 419   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2565
 นน 0023.3/ว 4037   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา และอ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2565
 นน 0023.3/ว 416   แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-09-2565
 นน 0023.3/ว 4024   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.นาน้อย บ้านหลวง แม่จริม สันติสุข ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2565
 นน 0023.3/ 14987   ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์เรื่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2565
 นน 0023.3/ 14982   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4021   ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ 14972   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 65) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4012   แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 415   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติ/และกฏกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติให้แก่เทศบาลหรือ อบต. พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4010   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4008   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว ท่าวังผา เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 4009   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 413   การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.3/ว 414   ประชาสัมพันธ์หัวข้อการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีและการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2565
 นน 0023.2/ว 4002   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.ปัว อ.นาน้อย อ.แม่จริม และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-09-2565
 นน 0023.3/ 14898   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถนน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2565
 นน 0023.2/ ว 3998   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2565
 นน 0023.3/ 14769   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบงเินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2565
 นน 0023.3/ว 3986   การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์รายการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2565
 นน 0023.3/ว 409   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร ประเภทปรุงสำเร็จฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/14725   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/ว 408   การประชุมสัมมนา "ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2565
 นน 0023.3/ว 3965   พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.1/ว 3969   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3971   การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3972   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3966   การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 406   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ THAILAND CYBER TOP TALENT 2022 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 405   การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพหุปัญญา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว3956   การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
 นน 0023.3/ว 3954   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14543   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3934   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 14520   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3933   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว นาน้อย สองแคว เชียงกลาง ท่าวังผา แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 384   เชิญนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียนและทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 401   แจ้ง นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 403   การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเปลี่ยนโลก ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3929   แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 9 "ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3924   การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3925   ขอเชิญร่วมงานแข่นขันทักษะทางวิชาการ อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา สังกัด อปท. ประจำปี 2565 "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" (ALL For Education)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 400   ประชาวสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3922   กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงราง พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3901   การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3894   แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 -3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3880   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3873   คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับ อปท. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3770   การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2565
    งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3853   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3452   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615