กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.4/ว 4723   หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-11-2565
 นน 0023.5/ว 4731   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2565
    งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2565
 นน 0023.3/ว 4732   สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 491   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย - เอเซีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 490   ติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสียงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมืองน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ภูเพียง แม่จริม นาหมื่น ปัว บ้านหลวง และ สถอ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4716   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4717   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4718   (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ 17693   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 6 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4724   การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4686   ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.2/ว 4722   การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยะฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4714   การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4695   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4696   แจ้งปฏิทินการดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 4697   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 488   ขอจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2565
 นน 0023.3/ว 487   ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2565
 นน 0023.5/ว 4677   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2565
 นน 0023.5/ 17615   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2565
 นน 0023.3/ว 4679   โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "รู้เท่าทันยาเสพติด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2565
 นน 0023.3/ว 4680   การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท. ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2565
 นน 0023.3/ว 4683   กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2565
 นน 0023.3/ว 4684   สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2565
 นน 0023.3/ว 4676   การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2565
 นน 0023.4/ว 4650   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-11-2565
 นน 0023.3/ว 4672   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2565
 นน 0023.5/ว 4663   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหนน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2565
 นน 0023.5/ว 485   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 4/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2565
 นน 0023.4/ว 486   โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2565
 นน 0023.5/ว 481   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2565
 นน 0023.5/ว 480   พิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2565
 นน 0023.5/ 0325   การคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2565
 นน 0023.5/ว 4652   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2565
 นน 0023.5/ว 4651   การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2565
 นน 0023.3/ว 4665   การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพิ้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2565
 นน 0023.3/ว 4662   ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลากรและส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.3/ว 4646   แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 -2570     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.3/ว 4660   ขอรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565   
doc220221101161841.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.3/ว 483   ขอความอนุเคราะห์ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงรถยนต์ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.5/ 17461   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม - ธันวาคม 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.3/ว 482   แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (DLA WASTE)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.3/ว 4641   การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย "สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.5/ว 4538   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนกันยายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2565
 นน 0023.3/ว 4638   การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2565
 นน 0023.1/ว 479   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-11-2565
 นน 0023.4/ว 0477   โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2565
 นน 0023.4/ว 4609   การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2565
 นน 0023.4/ว 4608   ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2565
 นน 0023.3/ 17379   การถอนหลักทรัพย์ค่ำประกันสัญญา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2565
 นน 0023.3/ว 478   การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2565
 นน 0023.3/ว 4634   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2565
 นน 0023.3/ว 4623   การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2565
 นน 0023.4/ว 4580   แจ้งคำวินิจศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-10-2565
 นน 0023.4/ว 4597   การจัดตั้งและเปลื่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-10-2565
 นน 0023.4/ว 4574   หารือการอุทิศที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-10-2565
 นน 0023.2/ว 4603   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-10-2565
 นน 0023.3/ว 4605   รายงานข้อมูลผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2565
 นน 0023.3/ว 4593   การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2565
 นน 0023.2/ว 4592   ตรวจสอบและรับรองข้อมูลประวัติรับราชการพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-10-2565
 นน 0023.3/ว 4577   แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2565
 นน 0023.5/ว 4581   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (แจ้ง อ.นาน้อย ปัว เวียงสา นาหมื่น ภูเพียง เมืองน่าน และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2565
 นน 0023.5/ว 473   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2565
 นน 0023.5/ว 474   รายงานการนำส่งเงินให้ อปท. (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-10-2565
 นน 0023.3/ว 4578   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2565
 นน 0023.3/ว 4579   เร่งรัดการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติด กรณี อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย (แจ้ง อ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2565
 นน 0023.3/ 17211   การจัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ในหัวข้อ "การใช้งานฟังก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ" (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2565
 นน 0023.4/ว 4565   หารือการอุทิศที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2565
 นน 0023.4/ว 4564   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2565
 นน 0023.4/   การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2565
 นน 0023.3/ 17180   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประเภทอื่นที่ถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2565
 นน 0023.3/ว 471   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"สภาวะการฟื้นฟูการเรียนรู้และเร่งรัดประสิทธิผลการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2565
 นน 0023.3/ว 472   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 17     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2565
 นน 0023.1/ว 470   การจัดสวัสดิการประเภทสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีเสียชีวิต     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 4527   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 4536   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)   
doc220221026122143.xls
 
doc320221026122143.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 464   โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 4537   ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 4535   แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 4534   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 317   ขอประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 4539   แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.3/ว 469   การรายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2565
 นน 0023.2/ ว 462   แจ้งให้ อปท. ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานข้อมูลเพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2565
 นน 0023.2/ว 4524   การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2565
 นน 0023.3/ว 4521   การสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2565
 นน 0023.4/ว 461   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-10-2565
 นน 0023.5/ว 4504   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-10-2565
 นน 0023.3/ว 4495   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.3/ว 4494   ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศาษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ (reject) และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.4/ว 459   การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2565
 นน 0023.3/ว 4478   ขอส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.3/ว 4476   การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2565
 นน 0023.1/ว 4473   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2565
 นน 0023.5/ว 4449   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2565
  นน 0023.3/ว 458   การจัดอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 นน 0023.3/ว 457   แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฏหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 นน 0023.3/ว 4455   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 นน 0023.3/ว 4458   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615