กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.4/ว 1857   หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-04-2566
 นน 0023.6/ว 232   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในสมัยวาระ พ.ศ.2566 - 2569     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2566
 นน 0023.6/ว 1842   กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2566
 นน 0023.3/ ว 231   ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2566
 นน 0023.4/ว 232   ส่งหนังสือตอบข้อหารือของจังหวัดสตูล จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปัตตานี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-04-2566
 นน 0023.2/ว 230   กำหนดจัดประชุมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-04-2566
 นน 0023.6/ว 229   การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกิฤต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2566
 นน 0023.4/ว 1815   หารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-04-2566
 นน 0023.3/ว 228   กฏกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2566
 นน 0023.2/ว 1804   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายม 2566)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2566
 นน 0023.2/ 7082   เเจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษา๓าคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูเเละค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายม 2566)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2566
 นน 0023.2/ว 227   เเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูเเละบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรุ่นที่ 5     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ว 1797   การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.6/ ว 226   ขอเรียนเชิญเข้ารประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.6/ ว 1786   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ 155   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโึครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.6/ ว 1788   การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ 6992   หารือการเบิกจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพคนพิการ (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2566
 นน 0023.3/ว 1775   แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2566
 นน 0023.3/ว 224   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้พิการ ด้อยโอกาสทางการศึกษาและกลุ่มเปราะบาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2566
 นน 0023.3/ว 1752   การประชุมโครงการอบรมทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565 เพื่อยกระดับการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2566 ให้เพิ่มสูงขึ้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ว 217   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ ว 223   เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.3/ว 220   ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.3/ ว 221   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ว 222   ขอเชิญประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรตามหลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ท่าวังผา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ ว 1771   สำรวจทางม้าลาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ว 1770   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ว 1755   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.4/ว 1748   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-04-2566
 นน 0023.3/ว 1753   ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินทางเพศในการทำงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ 6823   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายระเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.3/ว 1754   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ว 1760   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายกา่รเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 0023.3/ว 215   การประชุมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2566
 นน 0023.6/ 6822   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 6836   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำ อปท. (ทม.น่าน)   
doc220230419101721.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.2/ว 1738   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 214   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านที่ 2 การดำเนินงาน (แจ้ง สถอ.ปัว ท่าวังผา เชียงกลาง ทุ่งช้าง สองแคว บ่อเกลือ สันติสุข และ สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 1724   การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 1722   ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.6/ 6751   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.6/ว 205   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 1693   กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในช่วงฤดูร้อนและปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 202   แจ้งกำหนดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่จัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 1679   การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.6/ว 204   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Form เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และคู่มือในการแก้ไขปัญหามลพิษสำหรับ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 203   การดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2566
 นน 0023.3/ว 212   ขยายระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สตรีส่งประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น" จังหวัดน่าน ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2566
 นน 0023.3/ว 200   โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2566
 นน 0023.3/ว 1669   หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเสิศ เป็น "สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2566
 นน 0023.3/ว 1673   ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่นยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2566
 นน 0023.6/ 6694   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2566
 นน 0023.3/ว 199   ยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันโดยเคร่งครัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2566
 นน 0023.4/ 6528   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้่านเมือง พ.ศ. ด2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-04-2566
 นน 0023.3/ว 1652   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.6/ว 1651   การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
    งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2566
 นน 0023.3/ 6514   โครงการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดอปท. (MDS) และโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS)" ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน) ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.3/ว 202   ขอเผยแพร่ชุดคู่มือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.3/ ว 1638   การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.3/ว 1637   ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.5/ว 201   ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2566
 นน 0023.2/ว 200   โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2566
 นน 0023.6/ว 1631   เชิญประชุมเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.3/ว 1615   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณของ อบต. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.6/ว 1616   การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ไฟป่าและหมอกควันของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2566
 นน 0023.3/ว 1608   แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในราชกิจจานุเบกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2566
 นน 0023.3/ว 1605   แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระดับภูมิภาค (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2566
 นน 0023.2/ว 1571   แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-04-2566
 นน 0023.6/ ว 1599   โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (TRA 2023)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2566
 นน 0023.3/ว 1596   ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและพื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2566
 นน 0023.3/ว 1592   สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2566
 นน 0023.3/ 6287   การขอรับเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2566
 นน 0023.6/ว 1590   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2566
 นน 0023.3/ว 1548   การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2566
 นน 0023.3/ว 1563   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2566
 นน 0023.3/ว 1562   การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2566
 นน 0023.6/ว 127   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (อำเภอท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2566
 นน 0023.3/ว 1547   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเเรียน ปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2566
 นน 0023.6/ว 195   ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2566
 นน 0023.6/ว 197   การสุ่มตรวจสอบครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2566
 นน 0023.4/1564   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-04-2566
 นน 0023.6/ ว 1549   แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัยหรือภัยพิบัติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2566
 นน 0023.2/ว 1507   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-04-2566
 นน 0023.1/ว 196   รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-04-2566
 นน 0023.2/ว 1493   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล    
doc220230403134845.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-04-2566
 นน 0023.6/5881   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2566
 นน 0023.3/ ว 5956   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.3/ว 1489   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.3/ 5867   ขอหารือการคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.3/ว 1491   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้่งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.3/ว 1506   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.6/ 135   รวบรวมปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ. ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.6/ 5944   ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ "ฝ่าวิกฤตสุขภาพจกาปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.2/ว 1505   การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตปรกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-03-2566
 นน 0023.6/ว 1494   แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2566
 นน 0023.1/ว 193   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่งศาลปกครอง" ของสำนักงานศาลปกครอง      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-03-2566
 นน 0023.4/ว 192   ขอเผยแพร่บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-03-2566
 นน 0023.1/ว 1472   การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลื่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-03-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615