กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 307   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 38   การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 37   ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 280   แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 299   ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน นายอำเภอเมืองน่าน นายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว นายอำเภอทุ่งช้าง นายอำเภอบ้านหลวง และนายอำเภอนาน้อย)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 16   แบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานการตรวจราชการและนิเทศการปฏิบัติงานของ สถจ./สถอ./อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 284   การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 35   ตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ผ่านระบบ IFNO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 279   ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 32   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 882   การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 236   รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเซียและแปซิฟิก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อปท. ดำเนินงานบริการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 29   จัดส่งสารเนื่องในโอกาศวันครู (16 มกราคม 2565) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 238   แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 28   กฏหระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 221   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 31   การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน อบต.ผาสิงห์ อบต.บ่อ และ อบต.เรือง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 30   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Web application ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถฯะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 24   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ. และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 23   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 22   ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรรมการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 25   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 26   แจ้ง อปท. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8 ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 206   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 181   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล      กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 180   เชิญประชุมเพื่อเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 666   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 196   การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 174   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 175   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดื่มสุรากับโรคโควิด - 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่ และประชาสัมพัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอบแบบสำรวจการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 19   ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 165   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ศพด. ในสังกัด อปท. (เพิ่มเติม) (แจ้ง อำเภอตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   เชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนายการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 144   สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.   
doc220220114094632.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 133   กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฏหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสื่ออื่นๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/468   การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ถึง นายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 128   แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 127   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 126   กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 129   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 130   เชิญประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 117   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 94   ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 95   ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 12   แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ 01   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง"วันเด็กวิถีใหม่ ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 71   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/244   หารือกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แจ้งย้ายออกนอกพื้นที่ (ถึงนายอำเภอเชียงกลาง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 67   การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5549   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 61   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 10   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากภัยหนาว ปี พ.ศ. 2564 - 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 6   แนวทางการปฏิบัติกรณีพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3   รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน พฤศจิกายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 47   แนวทางการเสนอดครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5529   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21533   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 21531   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1   การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5532   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18   การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5527   หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 19   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5544   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5514   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม อำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5496   การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5497   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5505   ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 548   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโครพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4575   การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5472   พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 542   แจ้งแนวทางการจุัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 540   รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (plus HL) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเด็กล้านนาไม่อ้วนตามบริบทพื้นที่แบบองค์รวม ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 543   ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริืมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5480   โครงการ "เทียนชนวน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 545   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การทำงบการเงินของหน่วยงานลูก (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์และการจำหน่ายสินทรัพย์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 544   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบมืออาชีพ และการปฏิบัติ ตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20077   แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5498   แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจราณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5470   ภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5473   คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5474   การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615