กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย       09-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และรายการเงินอเดือนครูและค่าจ้างประจำ       07-04-2558
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2558       07-04-2558
ด่วนที่สุด     การจัดส่งแบบสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 7 เม.ย. 58       07-04-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี        07-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเม.ย. 2558)       07-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       07-04-2558
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.       07-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในดรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ GFMIS       07-04-2558
    การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานก่เงินของ อปท.        03-04-2558
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2558       03-04-2558
    การจัดส่งแบบสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 2 เม.ย. 58       02-04-2558
ด่วนที่สุด     การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบของ อปท. ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย       02-04-2558
ด่วนที่สุด     รายงานการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ที่ 5พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556       02-04-2558
ด่วนที่สุด     รายงานการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน       02-04-2558
    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ       01-04-2558
    การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558       01-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบประเมิน Core Team ให้ อปท. นำแบบประเมินดังกล่าว มาในวันที่ประชุมด้วย สำหรับแบบประเมินตัวจริงจังหวัดจะแจกในวันประชุม Core Team       01-04-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558       31-03-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       31-03-2558
    หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.       27-03-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะชำระเงินในการเข้าร่วมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานฯ (Core Team) ประจำปี 58 (ชำระเงินถึงวันที่ 27 มี.ค. 58)       27-03-2558
    การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       26-03-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งข้อมูลการสำรวจข้อมูลการขนขยะ ปี 58        26-03-2558
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. มารับหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ สถจ.น่าน       26-03-2558
    แจ้ง อปท. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการขนขยะ ปี 58 (โดยการคำนวนค่าใช้จ่ายต่อปีแบบคร่าวๆ) (ส่งแบบสอบถามให้จังหวัดภายในวันนี้ 25 มี.ค. 58 )       25-03-2558
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประเด็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ       24-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท.       24-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ออกใบเสร็จฯ เบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ       24-03-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIF       24-03-2558
ด่วนที่สุด     การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ       23-03-2558
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       20-03-2558
ด่วนที่สุด     การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน       20-03-2558
ด่วนที่สุด     การขออุทธรณ์การขยายเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 กรณีมีหนี้ผูกพัน งบเบิกแทนกัน       20-03-2558
ด่วนที่สุด     การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน       20-03-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แจ้งการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายใน 23/03/58       20-03-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557        19-03-2558
    การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       19-03-2558
    สำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง       17-03-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม       17-03-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (20,680.79 ล้านบาทถ้วน)       17-03-2558
    ส่งเรื่องขอรับเงินเพิ่มฯ ของครู ผดด.       17-03-2558
    สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558       16-03-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ทราบ e-LASS       16-03-2558
    คิวอาร์โค้ด สำหรับเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบระบบ e-plan       12-03-2558
ด่วนที่สุด     การตรวจราชการของ ผต.สถ. (อ.เมืองฯ,ภูเพียง,แม่จริม)       12-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมตรวจราชการของ สถจ.น่าน       12-03-2558
    โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558       12-03-2558
    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558       11-03-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วนที่สุด ประชุมชี้แจง เรื่องการเบิกจ่ายงบปะมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน       11-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอประชุมข้อราชการเร่งด่วน       09-03-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี        09-03-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       09-03-2558
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ให้แก่ อปท.       06-03-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว่เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก       06-03-2558
ด่วน     กรมทรัพยากรน้ำ เรียนเชิญ อปท. เสนอแผนปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรน้ำ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 58       06-03-2558
    การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)       05-03-2558
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ อปท.       27-02-2558
    แจ้งโอนเงินสวัสดิการให้ข้าราชการในสังกัด สถจ.น่าน       27-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบบุคลากรหรือ จนท.ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 9 มี.ค. 58       27-02-2558
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.น่าน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ด.ก.) ฉบับที่3       27-02-2558
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมหารือและชี้แจงข้อราชการและนโยบายรัฐบาลสำคัญและเร่งด่วน       26-02-2558
ด่วนที่สุด     (แผนงาน/โครงการ งบลงทุน ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ อปท. จ.น่าน) และ (แบบตรวจติดตามโครงการฯ) ส่งจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com หรือ แฟกส์ 054-711616 ภายในวันนี้ 25/02/58       25-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งผู้อำนวยการกองคลัง หรือ ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณฯ       25-02-2558
ด่วนที่สุด     (หนังสือวิทยุ) แจ้งเร่งรัดติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (แบบตรวจติดตามโครงการฯ)        25-02-2558
ด่วนที่สุด     ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม       24-02-2558
    แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดดทำและประสานแผนพัฒนาาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       20-02-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาลและสนามเด็กเล็กประจำเทศบาล ที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์ (ตามแบบรายงาน) โดยส่งให้จังหวัดทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com หรือทางแฟกส์ หมายเลข 054711616 ภายในวันนี้ 19/02/58       19-02-2558
    แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด       19-02-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระบบ e-plan (ภาพรวมของทั้งจังหวัด)       19-02-2558
ด่วนที่สุด     โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.       19-02-2558
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่ อปท.       18-02-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       18-02-2558
    แจ้งเปลี่ยรหัสการอบรม/สัมมนา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       18-02-2558
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)       17-02-2558
ด่วน     เอกสารเพิ่มเติม ของหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3/ว 621 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2558 (เอกสารหน้า 1 และ หน้า 3)       17-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. รายงานผลการดำเนินงานในหัวข้อ "เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ" ในระบบ e-Plan หาก อปท. ดำเนินการถึงขั้นตอน"การเบิกจ่าย" ให้รายผลการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง (และบันทึกวันลงนามสัญญา) ภายในวันในวันนี้ 17/02/58       17-02-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลความต้องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลสาธารณะ       17-02-2558
    ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย       13-02-2558
    มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบววนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ       12-02-2558
    การสำรวจกระบวนการในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.       12-02-2558
    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.       12-02-2558
    แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558       12-02-2558
    ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2557       12-02-2558
    โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2558       12-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนประเภทรายจ่ายลงทุนในระบบ e-Plan        10-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       10-02-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐอ       10-02-2558
ด่วนที่สุด     **เอกสารประกอบ "การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรมมพืนอันเนื่องมาจากพระรราชดำริฯ (อพ.สธ.)" สามารถถดาวน์โหลดได้ยังเวปกรมฯ www.dla.go.th ในหัวข้อหนังสือราชการ ลง 26 ม.ค. 58** pendik escort       06-02-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)       06-02-2558
    แนวทางการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล       05-02-2558
    การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)       05-02-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       04-02-2558
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมารเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       03-02-2558
    การเร่งรัดการดดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ ออปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบ 2557       03-02-2558
ด่วนที่สุด     รายละเอียดงบประมาณ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)       03-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายการลงทุน       03-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งหัวหน้าส่วนการคลัง ทุก อปท. ประชุม ในวันที่ 3 ก.พ. 2558 (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)       29-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ควบคุมดูแล ในการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan (ส่งข้อมูลในจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 2 ก.พ. 58)       29-01-2558
    ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อปท.       29-01-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615