กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     จัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       06-07-2558
ด่วนที่สุด     การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       06-07-2558
    การดำเนินการตามมติคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3)       06-07-2558
ด่วน     การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์       06-07-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       03-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)       02-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)       02-07-2558
ด่วนมาก     ขอขยายระยะเวลาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมดครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558       02-07-2558
ด่วนมาก     การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2558       02-07-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือและแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558       01-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.       01-07-2558
    เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล จาก 4 ปี เป็น 3 ปี       01-07-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       01-07-2558
    ซักซ้อมการเสนอเรื่องให้ ก.ท.จ.น่าน หรือ ก.อบต. จังหวัดน่าน พิจารณา       29-06-2558
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558       26-06-2558
    โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน       26-06-2558
    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก       25-06-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด"       25-06-2558
ด่วนที่สุด     การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์       25-06-2558
    โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"       25-06-2558
    การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่าง อปท. ประจำปี 2558       25-06-2558
ด่วนที่สุด     เข้าร่วมประชุมงานบุคคล ในวันพุธ ที่ 1 ก.ค. 58       24-06-2558
ด่วนที่สุด     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557       24-06-2558
ด่วนที่สุด     ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน       24-06-2558
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558       24-06-2558
    ประชาสัมพันธ์โครงการ "มาร์ชชิ่งความดี"       23-06-2558
ด่วนที่สุด     การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558)       23-06-2558
    การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558       23-06-2558
    ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประเมินคุณภาพ       23-06-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปี 2558 (ทม.น่าน/ทต.นาน้อย)       23-06-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.       23-06-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการปรับเกลี่ยเงินงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ       23-06-2558
    หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ       22-06-2558
    ข้อเสนอมาตรการในการคัดเลือกรถโดยสารทัสนาจรที่ปลอดภัยสำหรับศึกษาดูงาน       18-06-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานอัตราเงินเดือนพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก อปท. ให้จังหวัดภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558       18-06-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       18-06-2558
    แจ้งเตือนการเปิดอ่านไฟล์ที่แนบมากับจดอิเล็กทรอนิกส์       16-06-2558
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       16-06-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุเชิญประชุม เกี่ยวกับการศึกษา ในวันที่ 17 มิ.ย. 58       16-06-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       09-06-2558
ด่วนที่สุด     กาารอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี       09-06-2558
    การจัดทำประกาศเก่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       09-06-2558
    รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ของ อปท.       04-06-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วน แจ้ง อปท. มอบหมายนักวิชาการศึกษาหรือ จนท.ผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาเข้าร่วมประชุม       04-06-2558
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรม       29-05-2558
ด่วนที่สุด     การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก       29-05-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายบุคลากรหรือ จนท. ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 พ.ค. 58       25-05-2558
    รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก       21-05-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2558)       21-05-2558
    การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-05-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-05-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558       19-05-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนพฤษภาคม 2558)       18-05-2558
    การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)       18-05-2558
    การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"       18-05-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       18-05-2558
ด่วนที่สุด     สอบถามความเห็นเเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด เพื่่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับ อปท.       18-05-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558       15-05-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต. พ.ศ. 2558       14-05-2558
    การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.       14-05-2558
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. กรณีพิเศษ       14-05-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       14-05-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       14-05-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุ ด่วนแจ้งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน       12-05-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       12-05-2558
    การสนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกาตรและชมบทของ จ.น่าน       11-05-2558
    การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis)       07-05-2558
ด่วนมาก     แบบรายงานสถานะการทำงานของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 06/05/58       06-05-2558
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)       01-05-2558
ด่วนที่สุด     (ร่าง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564       29-04-2558
ด่วนที่สุด     แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง       28-04-2558
    ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)       28-04-2558
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       28-04-2558
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.)       27-04-2558
    Core Team 2558 (คำสั่ง / ตารางออกตรวจ / แบบติดตามผลฯ ) [สำหรับผู้ที่การดูข้อมูลย้อนหลัง]       27-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณราขจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปรสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3       23-04-2558
    แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นค่าจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4)       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปราการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)       23-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ สำหรับครูผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย       21-04-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี        20-04-2558
    หลักเกณฑ์แนวทางการประสานแผนท้องถิ่น 59-61 และแบบฟอร์ม แบบโครงการฯ       20-04-2558
ด่วนที่สุด     การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน       20-04-2558
    ประชาสัมพันธ์การทดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558       20-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3       20-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 3       20-04-2558
    การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       17-04-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แตงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       16-04-2558
ด่วนมาก     การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2558       16-04-2558
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง       10-04-2558
    ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง       10-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)       10-04-2558
    ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใด้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ       09-04-2558
    ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาท และมลรัฐฮาวาน ของสหรัฐอเมริกา       09-04-2558
    ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56       09-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรางานจำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ ประจำปี 2558 (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 09/04/58)       09-04-2558
ด่วนที่สุด     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน       09-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานการสำรวจข้อมูลเงินกู้และสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้จากสถานบันการเงิน (ส่งเป็นหนังสือให้จังหวัดดภายในวันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 58 )       09-04-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615