กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
��������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2023   อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 215   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา และ สถอ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2022   เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 214   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อ Youtube เกี่ยวกับการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2021   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบกลุ่ม อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2018   การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2017   การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ถึง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่าวังผา นาน้อย ปัว ทุ่งช้าง เวียงสา นาหมื่น และนายก อบจ.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2013   การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการอุปกรณ์กันฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7159   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2014   สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2006   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 206   แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม "สัมมนาระเบียบกฏหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 209   แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/7103   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7079   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   ขอเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1999   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7083   การมอบรางวัล"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS)" และ "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท.(MDS) ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาลตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน) "     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 208   แจ้งให้ อปท. ถือปฏิบัติตามกฏหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 205   ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดู ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)   
doc220220509090755.) ลุ่มน้ำน่าน
 
doc320220509090755.)
 
doc420220509090755.) ลุ่มน้ำยม
 
doc520220509090755.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 204   ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1977   แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1990   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 640303 - 65) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1980   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1973   การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2565
    งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  06-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 203   ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อเพื่อจัดหารายได้เข้า “กองทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์พระญามังรายหลวง”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 202   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   รณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 131   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  ว 1958   การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด - 19 ครั้งที่ 1/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 199   การประเมินความพร้อมก่อนการเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1941   การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำห้วยมุ่น ห้วยลี่ และลำน้ำหลวง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1938   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1937   ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1944   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1925   การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1928   การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 198   การใช้ประโยชน์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี "อปท. 4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1920   การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/6764   โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) รอบที่ 2 ปี 2565 และขอเชิญสถานศึกษาที่สมัครเข้า่รวมโครงการตั้งแต่ปี 2565 - 2565 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 195   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 126   แจ้งส่งเอกสารอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เพิ่มเติม (แจ้ง อบต.ฝายแก้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1899   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 192   แจ้ง อปท. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 9 (แจ้ง สถอ.เชียงกลาง และ สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1875   การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1874   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6569   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1866   ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Bum check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1867   สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1869   การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลยและชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management ในหลักสูตรสถานศึกษาของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1868   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1849   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1847   แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 191   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ และ สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 190   การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 189   แจ้งกำหนดจัดประชุมสัมมนาเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ "พาน้องกลับห้องเรียน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1832   ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงนำโดยยุงลายก่อนการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1830   ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 124   แจ้ง ทต.งอบ อ.ทุ่งช้าง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต.เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ฯ (แจ้ง ทต.งอบ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1773   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1828   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1774   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/6409   การโอนเงินจัดสรรงบประมษณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ.เเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/6410   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน ไตรมาสที่ 3 (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1800   การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรัีกษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1823   การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1820   แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ อปท. ในจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1801   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.นาหมื่น และ อ.เฉลิมพระเกียรติ )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1798   แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ปีงบประมาณ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 184   ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1799   การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 182   บัญชีนวัตกรรมที่ครบกำหนดอายุสิทธิ เดือนมีนาคม 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 183   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2565      กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 6224   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1804   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 121   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (เมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1787   แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 178   ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   แจ้งดำเนินโครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 181   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาสาธารณะ (Public Forum) เพื่อนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1772   ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินงานตรวจคัดกรอกการติดเชื้อไว้รัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ีมีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1737   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1724   การดำเนินการโครงการ อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1702   ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1701   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทะศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1700   การรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1699   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าย "Calorie credit challenge" (DPE nub cal)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1722   โครงการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (TRA 2022)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 177   แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 175   เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 176   ประชาสัมพันธ์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 113 (1/2565)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1684   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามกกหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสำหรับ อปท. จังหวัดน่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  21-04-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1694   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615