กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 76   การปรังปรุงระบบบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 661   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 662   การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป     ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 46   การส่งเสริมตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 628   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 74   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 595   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุธโส ประจำปี 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 73   ขอความอนุเคราะห์ประสายเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมแกนนำด้านสุขภาพจิตระดับตำบลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 571   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 579   ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เหมือนจริง (Virtual Community Leaming Space) เพื่อเสริมทักษะดิจิทัล สำหรับศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา" (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 576   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สถานศึกษาสังกัด อปท." (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 580   การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 575   ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือกออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 578   ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมสัมมนายุทธศาสตร์ การศึกษาชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นฝ่ายประจำ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 577   ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องคฺราชัน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 561   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1899   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 549   การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3 555   แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 520   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 72   แจ้ง ให้ อปท. แจ้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยดำเนินการตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1910   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640308 - 64) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 70   การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทะิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 535   ขอความร่วมมือประสาน อปท. ดำเนินงานตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 534   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executives : HPE)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 529   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 528   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 517   การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเมืองตามนโยบายประทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 518   การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบขอ้มูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 509   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 508   โครงการ"สัมมนาระเบียบกฏหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสถานะวิบัติใหม่ของโรคระบาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 502   แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 498   ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 501   ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1674   ขอให้ส่งคืนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 68   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา, บ่อเกลือ, ปัว, ภูเพียง, นาน้อย, ท่าวังผา และสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 505   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 484   การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดน่านและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 487   การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 65   การเลือกผู้แทนเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9      กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว475   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX GIS     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 481   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญรอบเดือน ตุลาคม 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 64   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 63   รายงานการประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1536   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ...... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   แจ้งปฏิบัติการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 464   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ "ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 62   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 460   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ...และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 60   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการจัดการเหตุรำคาญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 61   ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 59   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้ (แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ่อเกลือ บ้านหลวง ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 57   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร "Teacher Training Students" ของรัฐบาลญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 56   การมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 419   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 53   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 420   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระราชทานพระมหากรุณา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 52   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 51   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1326   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 30   การแต่งตั้ง "คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/29   การแต่งตั้ง "คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 401   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงวันตรุษจีน 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 379   สำรวจความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2575)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 48   ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 47   รณรงค์ให้นัีกเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1229   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 49   การขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 372   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 50   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 9     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 351   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชหรือกระจกสำหรับ อปท. ครั้งที่ 2"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 353   ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสค.05 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 352   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพร่องทางการเรียนรู้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 44   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ไตรมาสที่ 2 "หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 45   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 46   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 344   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 342   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 340   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Perfromance Agreement)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 336   มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 43   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 343   สำรวจความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 41   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 322   การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 321   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 323   ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ...... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1085   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 42   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาค 5     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 308   ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 307   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-01-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615